DELA

Klarlägganden gällande Enerexit

Här kommer klarlägganden gällande Enerexit ABs tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållande med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet. Där absolut samförstånd rådde fram till den 04.10.2019 klockan 13 då Stadsdirektör Heinonen meddelade att staden inte kommer med tilläggskapitalet som vi kommit överens om under de tidigare nämnda mötena.

Det i sin tur ledde till att vi stoppade rengöringsarbetet i bränsledepån samma dag klockan 14. Från den tiden och framåt vet alla som läser tidningar och lyssnar på radio hur det fungerande samförståndet förbytts till det totalt motsatta, med hätska påhopp, beskyllningar och förtal från stadsledningen sida.

Det märkliga var, denna totalt oväntade kursändring som kom från ingenstans och utan några som helst förvarningar. Hur ska man då tolka, tro och agera under dylika skarpa kursändringar? Vi vidhåller fortfarande att det enda rätta var att stoppa arbetet, vilket vi också gjorde och därefter följde den labila och oförutsägbara utvecklingen.

Stadsstyrelsen valde i juni 2018 Böge Holmberg, Birgitta Johansson, Sune Axelsson till styrelsemedlemmar i Mariehamn Enerexit ABs styrelse. Ett möte med Kanslichef Emma Dahlén bokades och hölls för att inhämta stadsledningens guidelines. Stadsledningen hade inte tagit fram några guidelines eller annan färdkost kring hur Enerexit praktiskt och teoretiskt skulle hanteras.

Under mötet informerades Dahlén på grund av bristen av uppdragshandlingar, att styrelsen inleder arbetet som en arbetande styrelse för att lära anläggningen och ta fram den processplanen och beräkningar som en ansvarsfull och ansvarstagande ägare normalt överlämnar till det nya bolagets nyutnämnda företagsledning. Anläggningen var för Enerexit ABs styrelsemedlemmar helt främmande.

Det skulle senare även visa sig att anläggningen även för ägaren var helt främmande. Inte underligt att det gick som det gick. Dahlén redogjorde också för fördelningen av penningtillgångarna, Enerexits del var cirka 290 000 euro.

Styrelsen beslöt enhälligt i januari 2019 att inleda arbetet som en arbetande styrelse med en ersättning om 70 euro/timme för redovisat arbete, utöver styrelsearbetet. Beslutet innebar också att den saknade handlings- och processplanen skulle tas fram.

Framtagande av planerna gav samtidigt information för att handhavandet av projektet skulle bli det bästa möjliga. Styrelsen beslöt också uppdela arbetet så att Birgitta Johansson handhar bergsdepån i samråd med Böge Holmberg, Sune Axelsson handhar avyttrandet av motorn med kringutrustning tillsammans med Böge Holmberg.

I början av mars fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras. Enerexit ABs dåvarande styrelse fick aldrig den möjligheten. Stadsstyrelsen valde att inte träffa styrelsen.

Den 22.8.2019 hade vi (Sune och Böge) möte med Silander, Heinonen och Dahlén på stadshuset för att informera om att budgeten för rengöring av bergsutrymmet inte kommer att hålla. Anledningen till de skenande kostnaderna för saneringsarbetet redogjordes och diskuterades. Beskedet från stadsledningen var, det är av största vikt att bränsledepån uppnår miljökraven trots kostnadsökningen och att staden skjuter till kapital, vilket garanterade fortsättningen.

Vi redogjorde för hur vi jobbar och fakturerar för redovisad arbetstid. Då vi skildes åt rådde total enighet om hur processen skulle hanteras och att den skulle fortsätta enligt den överenskomna planen.

Enligt en tidigare beställd rapport av konsultföretaget FCG skulle gruset på depåns botten tvättas på plats vilket visade sig vara helt omöjligt eftersom det innehöll till större delen 0 grusstorlek (fin sand). Den 2.9.2019 begärde vi ett expertutlåtande av firma Hans Langh som rekommenderade att allt grus måste tas bort för att fylla miljökraven.

Samma dag hade vi ett möte med stadsledningen, Silander och Heinonen där rekommendationen behandlades. Krossgruset måste bort, vilket i sin tur kommer att höja rengöringskostnaderna avsevärt och kan komma att överstiga 500 000 euro. Vi fick åter ett klart besked om att gå vidare enligt planen och att bergsdepån skall uppfylla miljökraven då saneringen är slutförd och att staden skjuter till kapital i den mån det behövs.

Under mötet ville Silander att stadsdirektören skulle godkänna styrelsemedlemmarnas timlistor, vilket enhälligt beslöts att så skulle ske. Den 5.9.2019 erhöll vi faktura för den första fasen av Firma Hans Langh på 186 793,36 euro. Holmberg besökte Heinonen på stadshuset och gick då igenom fakturan punkt för punkt. Heinonen och Holmberg kom då överens om att Heinonen skulle sätta in motsvarande summa på Enerexits konto. Efter påminnelse genom telefonkontakt med Heinonen meddelades den 4.10.2019 klockan 13 tiden via mail att ingen utbetalning kommer att ske.

Strax efter Heinonens meddelande, kontaktade undertecknade genom telefonkontakt Firma Hans Langh att arbetet avbryts från och med nu och framåt på obestämd tid, på grund av ekonomiska orsaker.

Fanns det parallellt en dold agenda som Mariehamn Enerexit ABs styrelse inte kände till?

SUNE AXELSSON
BÖGE HOLMBERG