DELA

Klarläggande av ÅMHM

ÅMHM vill till att börja med be om ursäkt för om vi på något sätt uttryckt oss på ett sätt som uppfattats som kränkande. Vi har gjort vårt bästa för att avge ett objektivt och professionellt svar. Dock vill myndigheten med anledning av de påståenden som gjordes i onsdagens tidningar gällande ÅMHM:s svar på landskapsregeringens begäran om att utreda möjligheterna att förflytta landskapsveterinär Mikael Karring till den då lediga tjänsten som praktiserande veterinär till ÅMHM komma med några klargöranden.

Den tjänst som var aktuell var en praktiserande nyttodjursveterinärtjänst. Tjänsten har inslag av myndighetsutövning, men den absolut största delen gäller arbete med stora djur såsom kor och hästar. Detta är ett arbete som är väldigt fysiskt betungande. Det handlar alltså inte om att arbeta som smådjursveterinär.
Vid vårt med möte med Karring upplevde vi att vi hade ett bra samtal och vi uppfattade att Karring var väldigt ärlig i sina svar, men precis som det framgår i artiklarna ansåg han att det borde finnas möjligheter att omorganisera arbetet så att han kunde utföra andra arbetsuppgifter än de som ingår i den aktuella tjänsten. Med tanke på de besparingskrav som finns på myndigheten i dagsläget anser inte myndigheten att det finns utrymme för detta. Denna information fick Karring vid vårt möte. Vidare är det av stor vikt för veterinärvården på Åland att vi har kompetenta veterinärer som kan arbeta med stora djur. Som framgår av vårt utlåtande bedömer vi att Karring har mycket god erfarenhet av myndighetsutövning och administration, dock var det inte det som var det primära i tjänsten.

Påståendet att alla som innehar en veterinärtjänst vid ÅMHM inte deltar i jourarbetet stämmer inte. Alla som har veterinärtjänst vid myndigheten deltar i jourarbetet lika stor utsträckning. Vi har heller aldrig sagt att Karring vägrar jourarbete.
Gällande vår fråga om samarbete med övriga veterinärskollegor ställde vi ingen specifik fråga om hans eventuella möjligheter att samarbeta med sin före detta fru , utan vår fråga var helt öppet ställd. Karrings svar på denna fråga var helt öppet att han kan se problem med ett eventuellt samarbete med sin exfru. Såvitt vi minns sas inget om att hans exfru skulle tillfrågas om sin inställning.

ÅMHM har de senaste åren haft en del omsättning på myndighetens veterinärtjänster, dock beror detta till stor del på pensionsavgångar. Myndigheten upplever inte att det finns ett problem att rekrytera. Till den tjänst som nu tillsatts fanns det tolv kompetenta sökande. Karring sökte inte den lediganslagna tjänsten.
Karring har efter vårt möte hört av sig till myndigheten och framfört att vårt svar till landskapsregeringen innehöll vissa felaktigheter. Vi har bett honom förtydliga vilka dessa felaktigheter är utan att ha fått något svar.

Vid myndighetens möte med Karring deltog, förutom undertecknad, två veterinärer som båda är medlemmar i Finlands veterinärförbund och det är med viss förvåning vi konstaterar att veterinärförbundet, utifrån endast en parts uppgifter, valt att ensidigt ta ställning i ärendet. Vi har även sökt Maria Jokela som författat skrivelsen utan framgång. Vårt svar är inte något myndighetsbeslut, utan endast ett svar till landskapsregeringen på deras begäran. På grundval av detta bedömer myndigheten inte att Karring är part i ärendet även om ärendet rör honom.
Myndigheten hoppas slutligen att vårt samarbete med landskapsveterinär även fortsättningsvis skall fungera på ett bra sätt.
Anders Göransson
Vikarierande myndighetschef