DELA

Klargörande från Läkarförbundet

Med anledning av debatten kring förvaltningschefen vid ÅHS vill Ålands Lokalavdelning av Finlands Läkarförbund r.f. (i texten fortsättningsvis benämnt Läkarförbundet) komma med följande förtydliganden och klargöranden:
De två sakfrågor som Läkarförbundet engagerat sig i gäller AT-läkarnas rätt till dagtraktamenten och AT-läkarnas situation som helhet.

AT-läkarnas helhetssituation har påtalats i en skrivelse till ÅHS styrelse i oktober 2010. Denna skrivelse har ännu inte delgivits styrelsen och därmed inte till dags dato behandlats av styrelsen trots att den är diarieförd vid förvaltningschefens kansli långt tidigare.
Läkarförbundet understöder studierektor Ove Mattsson i frågorna gällande AT-läkarnas situation.

Läkarförbundet har sedan våren 2010 drivit frågan om AT-läkarnas rätt till dagtraktamente vid utbildningsresor till Uppsala via ett flertal skrivelser.
I korthet vidhåller vi att Peter Rasks beslut att inte bevilja dagtraktamente vid de för AT-läkarna obligatoriska resorna bryter mot gällande tjänstekollektivavtal. Frågan är ännu inte slutbehandlad. Vi vill tydligt poängtera att det inte är pengarna som är den viktiga tvistefrågan utan den viktiga principen att ingångna avtal bör respekteras av båda parter.
Om ett avtalsenligt traktamente är rimligt eller inte är inte upp till en enskild tjänsteman att avgöra utan är en sak som ska diskuteras under de regelrätta tjänstekollektivavtalsförhandlingarna. Eventuella tidigare felaktiga förfaranden gällande dagtraktamenten ger inte rätt att straffa en enskild grupp inom ÅHS på ett sätt som bryter mot gällande avtal.

Läkarförbundet tar bestämt avstånd från det nedsättande språkbruk förvaltningschefen tillämpar gällande en läkare vid ÅHS i sitt bemötande av kritik i lokaltidningarna.
Gällande ÅHS nya reglemente har Läkarförbundet framfört sina synpunkter till arbetsgruppen bakom det, dels skriftligt, dels genom muntligt hörande. Även om våra åsikter inte till fullo fått gehör har Läkarförbundet som organisation ändå accepterat processen kring det nya reglementet.
Styrelsen för Ålands Lokalavdelning av Finlands Läkarförbund r.f.
genom

Christian Andersson
,
ordförande