DELA

Killars mående är viktigt

Replik till Fredrika Sundberg , Kultur och fritidschef i Mariehamns stad. Ni refererar till Hälsa i skolan 2021 för att motivera varför ni vill ha ytterligare riktade aktiviteter till tjejer. Hälsa i skolan bygger på enkätsvar av ungdomar baserade på deras självrapporterade, subjektiva upplevelser. Detta gör att jämförelser mellan könen inte riktigt låter sig göra eftersom flickor och pojkar tenderar uppleva saker olika. Att måendet har försämrats över tid för flickor är naturligtvis beklagligt och de tjejgrupper ni ordnar på till exempel tisdagskvällar är säkert konstruktiva och bra.

 

Men oavsett svaren i Hälsa i skolan 2021 står det fortfarande utom all tvivel att killar statistiskt sett, som alltid, är överrepresenterade både inom kriminalitet, missbruk och självmord. Varför ska inte killarna lyftas hellre än exkluderas? Ska vi inte vara rätt nöjda med att killarna trivs på Uncan?

Vad gäller er förmenta omsorg om HBTQIA så klingar denna ju ganska falsk eftersom även killar är gay och så vidare. Ja, halva HBTQIA-communityn består väl av killar som inte heller är välkomna på höstlovsevenemanget.

Till sist men inte minst så vänder vi oss väldigt starkt mot att dagens pubertetsungdomar ska behöva hålla på och fundera och kartlägga sig utifrån begrepp som könsuttryck, könsidentitet, könstillhörighet och icke-tillhörighet, sexuell läggning och ett otal bokstäver och kategorier, den ena märkligare än den andra. Låt dem vara som de är och slippa ta ställning till sånt i unga år.

 

ÅLANDS KONSERVATIVA FÖRENING URD RF