DELA

Kapaciteten inom äldrevården i Mariehamn

För två månader sedan redogjorde Moderat Samling för Mariehamn i en debattartikel för vår syn på äldreomsorgen, hur bra den är, men också vilka utmaningar som finns. För tre veckor sedan skrev vi om tvåskift kontra treskift som fullt rimliga alternativ att använda i samförstånd med personalen. Nu vill vi berätta om vilka slutsatser vi dragit i våra studier av kapaciteten i institutionsboendet, i det effektiverade serviceboendet, i serviceboende och inom hemtjänsten.

Äldreomsorgen i Marieham n har tilldelats kanske mera resurser än någon annanstans, den håller en hög kvalitet och personaltätheten är jämförelsevis hög. Vi kan alltså vara stolta över vår äldreomsorg, över Trobergshemmet, över Odalgården och över vår hemtjänst.

Men det står samtidigt klart att det hela tiden sker en förändring genom de växande behoven och i utvecklingsmöjligheterna för omsorgen och servicen. Äldreomsorgens ledning måste stå och står ständigt på tå för att upptäcka behovsförändringarna och för att snabbt reagera på dem för att inte enskilda människor ska hamna i kläm på grund av bristande flexibilitet och fungerande trygghet. Idag borde t.ex. tillgången på sysselsättningsterapi och fysioterapi på Trobergshemmet förbättras.

Vi har i Mariehamn ett underskott på avlastningsplatser men även på institutionsplatser som kan beräknas till drygt 10 platser. Siffran rör sig kontinuerligt upp men även tidvis ner. Den nya socialvårdslagen kan också den när den kommer ställa krav på utbyggnader. Det är inte statistik och lagstiftning som ska styra äldrevårdens dimensionering, utan det är det verkliga behovet ute bland våra medborgare och de äldres anhöriga som fortlöpande ska mätas och resultera i insatser och anpassning.

Osäkerheten inför utskrivning från ÅHS av patienter för palliativ vård och demensvård skapar ett behov av en viss överkapacitet på institutionssidan. Vi har också i Mariehamn 5-6 platser för äldre som är upptagna av yngre personer med olika diagnoser.

Vi är övertygade om att den del av äldreomsorgen som nu behöver tilläggsresurser i staden är hemvården, både den normala löpande hemvården och den speciella demensomsorgen som särskilt tynger de närstående. Därtill behövs flera centrala, gärna privatfinansierade samlade äldreboenden av samma typ som Folkhälsans på Skeppargatan.

Vi moderater vill som politiker ställa upp med de tilläggsresurser som behövs till äldreomsorgens förfogande i fråga om både löpande driftsinsatser och behövliga investeringar.

Vi ska i vår nästa debattartikel närmare syna den problematiska demensomsorgen.

MODERAT SAMLING FÖR MARIEHAMN