DELA

Kan vi lita på dem som förvaltar vår egendom?

År 1992 antog landskapsstyrelsen i plenum principer för förvaltning av landskapets egendom.
Principerna hade beretts av en arbetsgrupp med representanter för alla de byråer som har ansvar för någon del av fastighetsförvaltningen. Här följer de inledande stadgandena ordagrant.

"Landskapets fasta egendom bör uteslutande disponeras enligt följande principer:
1) Primärproduktion (jordbruk, skogsbruk, fiske)
2) Naturvård, fornminnesvård, kulturskydd, viltvård och friluftsliv.
Landskapets fasta egendom bör vårdas, användas och skyddas så att fastigheternas grundkaraktär, bestående värden och produktionsförmåga bevaras för framtiden. Därvid bör natur- och kulturvärdena samt landskapsbilden alltid beaktas.
Förvaltningen bör ske på sådant sätt att allmänheten i stor utsträckning bereds möjlighet att idka friluftsliv och rekreation på den samhällsägda marken, dock på sådant sätt, att den bofasta befolkningens intressen och behovet av natur-, kultur- och landskapsskydd blir beaktade. "

Principerna är klara och tydliga och kan omfattas av de flesta.
Det framstår också klart för envar att anläggandet av en golfbana på skogsmarken på Stornäset, på Kastelholms kungsgårds marker, på alla sätt strider mot dessa principer. Frågor väcks om den gemensamma egendomsförvaltningens pålitlighet och medborgarnas rättsskydd.
Ålands Natur och Miljö rf