DELA

Kan man lita på Jomala kommun?

Byggnadsnämnden i Jomala sammanträdde den 27 februari. I mötesprotokollet (§26) kan vi läsa bl.a att “Ordförande konstaterar att tekniska chefen och byggnadsinspektören avlägsnat sig under pågående sammanträde, trots nämndens upprepade påpekanden om att sammanträdet inte avslutats. Ifrågavarande tjänstemän har därmed gjort sig skyldiga till ett agerande i strid med arbetsgivarens arbetsledningsföreskrifter och instruktion för respektive tjänsteförhållande varför kommunstyrelsen bör uppmärksamgöras om händelsen och uppmanas vidta behövliga åtgärder.“
Och vidare att “Nämnden beslutar att mötesordföranden, i och med tjänstemännens arbetsvägran, även fungerar som sammanträdets sekreterare under denna paragraf. Nämnden föreslår att tekniska chefen fråntas rätten att agera som tjänsteman till någon del ifråga om Minimax Ab:s projekt Maxinge med hänvisning till upprepade fall av egenmäktigt förfarande och bristande opartiskhet.”

Nämndens klartext gör att utgången kan verka given. Av historien lär vi dock att så inte alltid behöver vara fallet. Vad den förtroendevalda nämnden anser om saken behöver vi dock inte tvivla på.
Jomalapolitikerna står nu inför möjligheten att antingen så tror man på ledamöterna i nämnden, som samtliga sitter med fullmäktiges uttalade förtroende, eller så gör man det inte.
Eller annorlunda uttryckt – vad är fullmäktiges och medborgarnas förtroende egentligen värt? När det kommer till kritan? Skall en enig byggnadsnämnd respekteras, eller ska hundhuvuden utdelas?
Detta är frågan.
G. Ottby