DELA

Jordförvärvsregler ska vara lika för alla

Den 7 juni fastställde landskapsregeringen nya riktlinjer för hur regelverket kring jordförvärv ska tillämpas. De nya riktlinjerna riktar sig till de personer som skaffar besittningsrätt till markområden via aktieköp. De som berörs är alltså i första hand kommunernas planeringsansvariga och bostadsaktiebolag, i de fall de avser sälja ut markområden via aktier.
Förändringarna berör med andra ord inte den stora gruppen av övriga medborgare som på traditionellt sätt köper mark.

En viktig målsättning i landskapsregeringens arbete har varit att regelverket ska vara lika för alla. Bakgrunden är den utveckling som skett på senare år där det har upprättats aktiebolag med uttryckligt syfte att kringgå regelverket kring jordförvärv.
Landskapsregeringen har gjort bedömningen att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att förhindra att personer med stöd av aktieköp kan komma över fastigheter som egentligen skulle ha förutsatt jordförvärvstillstånd om en juridisk person inte hade fungerat som mellanhand.

Landskapsregeringen har dock framhållit att kommersiella koncept, som baserar sig på försäljning av aktier som berättigar till besittning av bostad eller markområde, inte nödvändigtvis står i konflikt med jordförvärvslagens syfte. Riktlinjerna möjliggör etablering av bostadsområden där personer utan särskild anknytning till landskapet kan köpa bostad för fastboende eller fritidsboende.
Landskapsregeringen vill tydliggöra att projekt som till exempel Havsvidden är förenligt med dessa principer. Det har dock med klarhet uttryckts att jordförvärv genom aktieöverlåtelser endast ska få ske inom kommunalt planerade områden.

Målet har varit att ta fram tydliga riktlinjer för hur man kan bevara grundprincipen att jordegendomen ska vara kvar i lokalbefolkningens händer, samtidigt som man beaktar ett ökat behov av inflyttning. En del vill se de nya riktlinjerna som skärpning av reglerna, medan andra igen pekar på möjligheterna som ges. Själv ser jag riktlinjerna som en naturlig återspegling av samhällsutvecklingen. Att många människor väljer att bosätta sig på Åland är positivt och det välkomnas av landskapsregeringen. Men vi har även ett ansvar gentemot kommande generationer ålänningar, att garantera att självstyrelsens grundprinciper lever kvar.

Roger Eriksson
kansliminister
Ålands landskapsregering