DELA

Jordbruksplanen kan motverka hållbarhetsagendan

Föreningen Ekologiska odlarna på Åland har tagit del av landskapsregeringens förslag till hur jordbruket skall utvecklas och stödjas under fem år – kallat ”Ålands CAP- strategiplan 2023-2027”.

Bland många bra förslag har vi dock hittat rena felaktigheter som, om de inte rättas till, kan göra att planen motverkar landskapets hållbarhetsagenda och försvårar villkoren för ekologisk odling.

Den ekologiska vallen är basen i ekologisk odling. Vallen:

-fixerar kväve ur luften genom baljväxter (klöver mm) – ingen energikrävande och dyr handelsgödsel används

-är basföda som grovfoder i all djurproduktion

-ingår i den ekologiska gårdens växtföljd där den förbättrar bördigheten och bidrar till den biologiska mångfalden

I landskapets förslag till strategiplan för åren 2023-2027 föreslås en halvering av stödet till ekologisk vallodling till förmån för åtgärder för att förbättra husdjurens välfärd.

Som skäl till nedskärningen nämns att 30 procent av stöden gått till ekologisk produktion när endast 3 procent lett till ekologiska slutprodukter.

Då har man inte beaktat att det inom den ekologiska produktionen på Åland sker en omfattande handel med ekologiska insatsvaror mellan de ekologiska gårdarna, men även direkt försäljning till konsument genom producentringar som REKO och genom privata kundkretsar. Vi går, tack vare den ekologiska odlingen, allt mer mot en cirkulär ekonomi.

Alla dessa transaktioner och samarbeten, som har ökat i betydelse de senaste åren, finns inte med i den statistik som landskapsregeringen baserar sitt nedskärningsförslag på.

Även om inte all ekologisk vall lett till ekologiska produkter så utgör de ekologiska markerna totalt en resurs för ökad ekologisk odling. Att ställa om en gård från konventionell till ekologisk odling tar upp till tre år.

En grundläggande förutsättning för en god djurhållning är ett grovfoder av hög kvalitet – alltså det som planen säger sig vilja uppnå. Djurens välbefinnande börjar med ett bra grovfoder.

Att anlägga såväl ekologisk gröngödslings- som vallfodervall är kostsamt men helt avgörande för en ekologisk produktion.

Det är föreningen Ekologiska odlarnas önskan att landskapsregeringen, mot bakgrund av ovanstående inlaga, slopar förslaget att halvera stödet till ekologisk vallodling för att inte äventyra en fortsatt ekologisk jordbruksproduktion på Åland.

EKOLOGISKA ODLARNA PÅ ÅLAND