DELA

Jomalas samlingshus är inget skrytbygge

För det första vill jag säga att jag ingalunda är emot en byggnation som kommuninnevånarna är i behov av oavsett om det är ”skrytbygge” eller inte. Frågan är detta rätt byggnad till rätt kostnad och på rätt plats?

När kommunen inköpte fd Ålandsbankens fastighet var avsikten att framtida utbyggnader av skolan skulle tryggas. Nu planerar man en byggnad som inte till alla delar har med skolan att göra och man stoppar effektivt skolans framtida utbyggnader.

Budgetsumman om 5,5 miljoner för 2764 m2 ( ca 2000 €/m2) kan kanske vara realistisk om inte tomt, rivningskostnader, anslutningsavgifter, konsulter, div byggherrekostnader, inredningar och omfattande gårdsplaneringar mm ingår.

Den verkliga kostnaden för detta är troligen 2900€/m2 = 8 miljoner euro + tomt exkl moms.

Att sedan lägga till ytterligare 500 m2 blir naturligtvis ca 10 miljoner euro + tomt- och rivningskostnader.

Kommunen bör alltså beakta att kostnaden blir mellan 11-13 miljoner euro exkl moms då man skall beakta att byggnationen sker mellan år 2018 – 2020 (ca 18 månaders byggtid). Detta då ”budgetuppskattningen” är från 2015 och förverkligandet är 2018-2020.

Arkitekten och kommittén gör samma fel som alla gör, man använder en gammal kalkyl eller som det anges ”budgetuppskattning” (alltså inte ens en kalkyl) från år 2015 och tar kvadratmeterpriset och räknar upp kostnaden utan att tänka att uppskattningen är två år gammal och förverkligandet är fem år framåt från ”budgetuppskattningen” uppgjordes.

Varför inte undersöka om en utbyggnad av befintlig lågstadiegymnastiksal vore mer ändamålsenlig och ekonomisk?

Nu känner jag inte till huruvida den befintliga gymnastiksalen skall byggas om till klassrum eller om den skall kvarstå? Jag hittar inget i kommitténs eller andra skrivelser vad som skall ske förutom att omdisponeringar skall göras av ytorna. Troligen omfattas inte detta i kommitténs uppdrag.

Har kommunen en plan för lågstadiets ombyggnader och behov förutom en ny gymnastiksal. Om nu man tänker sig att bygga om den befintliga gymnastiksalen till klassrum så kan inte detta vara ekonomiskt försvarbart, det kommer att sluta med rivning och nybyggnation!

Kostnaden för en större gymnastiksal anges till hundratusen euro. Är detta realistiskt? Kan en tillbyggnad-ökad yta- av gymnastikhall golv-väggar-tak-el-ventilation om 516 m2 verkligen kostar enbart 194€/golvyta. Jag tror att även detta måste vara en felaktig ”budgetupskattning” eller åtminstone väldigt dålig underbyggd uppskattning.

Förutom kostnaderna frågar jag mig: Är detta verkligen den mest optimala daghemsplaceringen och har man beaktat lågstadiets framtida utbyggnadsmöjligheter?

Nuvarande skattebetalare i Jomala kommun