DELA

Jomalaborna förvägras yttra sig om MISE

Den ständigt pågående debatten om MISE visar att något inte är som det skall vara. Hur han en myndighet bli att helt leva sitt eget liv? Ända sedan MISE grundades har jag var kritisk till att inrätta en extra instans som enbart leder till dubbla avfallskostnader för de åländska hushållen. Sedan MISE grundades har avfallskostnaderna för hushållen i de berörda kommunerna enligt beräkningar stigit med hisnande 472 procent. Skulle kostnaderna för övrig samhällsservice ökat i motsvarande grad skulle invånarna inte klara sin privatekonomi.

Redan den 5 april 2011 lämnade jag in följande förslag till Jomala fullmäktige:

”Kommunstyrelsen låter utreda förutsättningarna för en möjligast kostnadseffektiv avfallshantering i egen regi, inbegripet möjligheten att utträda ur MISE.”

Min motion gick till den tekniska sektorn för beredning där det konstaterades att ”Mise blev aldrig vad det var ämnat för…”. Förslaget från byggnadstekniska nämnden var att anlita en utomstående konsult för att utreda frågan enligt mitt förslag. Tyvärr gick det partipolitik i frågan då ärendet kom upp i fullmäktige för avgörande och förslaget röstades ner.

Intressant att notera är att Saltvik gjorde precis som jag föreslog d.v.s. gick ur MISE. I dag betalar ett hushåll med en person i Saltvik en total avfallsavgift (allt inräknat) på 55 euro/år medan motsvarande hushåll i Jomala har en årskostnad på 412,16 euro! Värt att notera apropå ”möjligast kostnadseffektiv avfallshantering”.

 

Jag anser Jomala kommun inte kan lägga denna onödiga kostnadsbörda på våra invånare. Då jag lyfter frågan politiskt bemöts den ofta av tystnad eller ”att det endast är ett fåtal som klagar”. För min del handlar det inte om antalet klagomål, utan om att själva systemet i sig är ekonomiskt osunt och dessutom inte sporrar till eget miljöengagemang.

Enligt mig bör Jomalaborna i demokratisk ordning få en möjlighet att säga sin mening i en seriöst utformad enkät. Då jag lyfte frågan på årets första fullmäktigemöte uppfattade jag ett stöd för tanken.

Däremot har kommunstyrelsen gjort allt för att slippa ta i frågan. Till sist lyckades ÅF,s representant i kommunstyrelsen Peggy Eriksson få upp frågan till behandling §76 12.04.2021. Hennes förslag var: Jomala kommun har gång på gång påtalat att kostnaderna för medborgarna när det gäller avfallshanteringen inte får fortsätta att öka. I kommunens utlåtande över MISEs budget § 273/16.12.2019 nämndes ”Att målsättningen fortsättningsvis måste vara att privatpersoners avfallshanteringskostnader inte ska öka med anledning av alla förändringar då detta är centralt för allmänhetens acceptans av förändringarna.”

Men effekten har blivit rakt den motsatta. Jomala kommun kan inte blunda för detta längre och bara skjuta alla problem på framtiden. Av respekt för kommuninvånarna bör en enkät om invånarnas åsikter om dagens avfallshantering genomföras redan nu för att utgöra underlag för framtida åtgärder i ärendet.

Tyvärr stödde ingen från övriga partier förslaget.

Varför skall alltid allt som är svårt att få ordning på skjutas på framtiden?

ANDERS ERIKSSON (ÅF)