DELA

Jobb för ungdomar

Det är viktigt att ge ungdomar möjlighet till sysselsättning

Just nu uppmärksammas ungdomsarbetslösheten och jag hoppas att det kommer att hända mer i den frågan under det närmaste halvåret.
Ungdomsarbetslösheten ligger runt 7 % och något måste göras för att förbättra de arbetslösa ungdomars situation.

I debatten om landskapets budget för 2013 så föreslog jag att det skulle gås in för ett projekt om 100 nya jobb. Där det skulle ses över vilka åtgärder som krävs för att få dessa 100 ungdomar som är öppet arbetslösa i en sysselsättning (enlig ÅSUB statistik för december 2012.).
Tyvärr vann mitt förslag inte gehör hos minister Fredrik Karlström som svarade mig att det ”inte skall daltas för mycket med ungdomar”
Den senaste siffra jag hört är att det är runt 20 ungdomar som har varit arbetslösa längre än 3 månader, så en majoritet av ungdomarna sysselsätts inom 3 månader . Det jag som politiker skulle vilja veta är, vilka resurser det behövs för att få de unga i en långsiktig sysselsättning.

Om vi skall minska på ungdomsarbetslösheten så bör det ligga hög prioritet på utbildning eftersom ett långsiktigt mål skall vara att få ungdomar i sysselsättning genom att ge dem möjlighet till utbildning.
Utbildningsavdelningen har sett över möjligheten att läsa upp grundskolebetyget och det finns nu möjligheter till det inom Ålands gymnasium, till ungdomar som går på Katapult och till dem som studerar på Ålands Folkhögskola.

I Ålands Landskapsregering budget för 2013 så står det följande
” I skolorna finns studerande med anpassad läroplan och studerande som kräver stöd- och specialundervisning. Gymnasialstadiet har i dagsläget inte tillräckliga resurser för stöd- och specialundervisning vilket leder till förlängda studietider och avhopp. Det föreslås därför att sex studieplatser på yrkesinriktad specialundervisningerbjuds hösten 2013. Styrelsen har därför genom omprioriteringar reserverat medel för att flexibelt efter behov kunna öka personalstyrkan för stöd och specialundervisning. För att säkerställa kontinuitet föreslås att en vakant tjänst som lektor ombildas till en tjänst som speciallärare”.

Vidare har Ungdomslotsverksamheten fått vidare finansiering för sin verksamhet vilket är en viktig verksamhet för att få unga i sysselsättning.
Med de nu nämnda åtgärderna så tror jag att avhopp från skolorna i gymmnasialstadiet minskar. Så visst sker det saker inom utbildningssektorn med möjligheten att ge en utbildningsmöjligheter åt alla.
Nu är ju inte hela sanningen det som står i ÅSUB:s arbetslöshetsbarometer, för vi har ett mörkertal. Vi har på Åland en hel del unga som ” bara ” går hemma och dem behöver vi hitta.

Dels har vi de som inte kommit in i utbildning och dels har vi de som avbryter sina studier och efter det fallit emellan stolarna.
Jag har sedan 2010 jobbat för att vi skall se på rikets förändringar i ungdomslagen och ta efter det, och där hoppas jag att möjligheterna med det uppsökande arbete och sektorövergripande samarbetet som nämns i den ungdomslagen uppmärksammas
Nu har jag förstått att landskapsregeringen skall se över lagstiftning som gäller ungdomar och arbetslöshet och jag hoppas att vissa av förändringarna i ungdomslagen kommer med i de speciallagarna

För jag tror inte min vision att få en ungdomslag ligger i hög prioritet hos landskapsregeringen nu.
Göte Winé (s)