DELA

Jämställdhet i landskapet

I Landskapsregeringens (LR) Tjänstekollektivatal Landskapets lönepolicy – mål och principer” finns följande text dat 5.8.2002, R. Nordlund, O.Erland :
”Ett mål är att förenhetliga lönesättningen i landskapets verk och inrättningar så, att de olika lönesystem som på grund av anställningskategori och kollektivavtalsbundenhet tillämpas, i grunden skall bygga på samma principer. För att nå dessa mål måste de nuvarande systemen för lönesättning i landskapsförvaltningen reformeras och ersättas med nya system som bättre lämpar sig för verksamhetens behov. I samband med en utveckling av lönesystemen skall det utredas vilka faktorer som bör beaktas vid en bedömning av kraven i en tjänsteller ett arbete och vilken dessa faktorers tyngd skall vara samt hur individuella faktorer skall påverka lönen. För likadana eller likvärdiga arbeten skall betalas samma lön. Lönerna skall således differentieras enligt kraven i arbetet. Grunden är de krav som arbetet ställer på den som utför det och arbetets relativa värde i detta hänseende jämfört med andra arbeten i landskapsförvaltningen. Nivån på kraven bestäms med hjälp av en metod för arbetsvärdering. Informationen skall inledas i ett så tidigt skede som möjligt. Man bör beakta att en revidering av lönesystemen kan föranleda merkostnader”.

I LR:s ”Jämställdsplan – för allmänna förvaltningen” fastslagen 29.3.2007 finns följande text:
Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 15.4.2005/232) skall varje arbetsgivare på ett målinriktat och planmässigt sätt främja jämställdheten mellan könen (6 §). Förvaltningen bör utvecklas så att man inför och etablerar sådana förfaranden och praxis som behövs för att kunna beakta jämställdheten (4 §). Avsikten är att snabba upp arbetet med jämställdhet och påskynda utvecklingen mot ett mera jämställt arbetsliv. Grunden för all jämställdhetsplanering är att individbaserad statistik insamlas, analyseras och presenteras indelad på kön. Statistiken här gäller landskapsregeringens alla avdelningar och lagberedningen och lagtingets personal. Att arbeta med jämställdhet innebär att arbeta med förändring. Det bör beaktas att arbetet kan innebära ökade resurser på vissa områden samt få ekonomiska konsekvenser för LR. Jämställdhetsplanen för LR innehåller en kartläggning av förhållandena på arbetsplatsen med åtföljande analys. Jämställdhetsplanen kommer att följas upp och utvärderas årligen för att se vilka åtgärder i planen som fullföljts och fungerat.

Lika lön för likvärdigt arbete (8 § 1mom. 3p).
Lagen förutsätter att arbetsgivare gör en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i frågan om kvinnors och mäns uppgifter, vidtar åtgärder som är nödvändiga för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet. Statistik på löner för kvinnor och män har tagits fram, men statistiken är under utveckling och visar endast inom vilka intervaller kvinnor och män befinner sig. LR har med anledning av detta valt att inte presentera befintlig statistik. Dels för att den inte är tillförlitlig, dels för att undvika att mål och åtgärder utgående från analysen riskerar att bli felaktiga. Statistik för lika arbeten saknas delvis eftersom befattningsbeskrivningar inte finns för hela personalen. Statistik för likvärdiga arbeten saknas eftersom LR inte börjat med tillämpningen av arbetsvärdering.
Mål 2007-2008:LR har relevant och jämförbar statistik för lönekartläggningsarbetet som en del av personalbokslutet. Insamla och föra statistik över klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i frågan om kvinnors och mäns arbetsuppgifter. Påbörja arbete med befattningsbeskrivningar och arbetsvärdering.

LR skriver i ”MEDDELANDE nr 1/2007-2008” daterat 4.3.2008 till Ålands lagting undertecknad V. Eriksson, B. Lundberg:
LR:s mål jämte Ramprogram för jämställdhetsarbetet på Åland 2008-2011
Samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomisk självständighet
Kvinnor och män förvärvsarbetar i det närmaste i lika hög grad. Kvinnodominerade branscher har traditionellt haft en lägre lönenivå och långsammare löneutveckling än mansdominerade branscher. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att försörja sig själva och sina barn.

LR prioriterar och vidtar åtgärder enligt följande
Arbetet med att minska och på sikt eliminera omotiverade löneskillnader-mellan kvinnor och män skall bland annat göras genom arbetsvärdering. Det arbetsvärderingsystem som används skall uppfylla krav på modernitet, flexibilitet och könsneutralitet. Systemet skall fånga upp de arbetsuppgifter som utförs av såväl kvinnor som män. Den strukturella lönediskrimineringen kräver andra arbetsmetoder och insatser.

Ovanstående texter är valda delar gällande jämnställdhet och arbetsvärdering kopierade direkt från LR:s egna publikationer. Goda föresatser att arbeta för ett mer jämnställt Åland, med arbetsvärdering för att utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor. Men i praktiken har ingenting hänt.

För de landskapsanställda var kvinnornas/männens månatliga totalförtjänst år 2012 ca 3 283 /4 013euro, statligt anställda kvinnornas/männens totalförtjänst 3 151/ 3 913 euro och kommunalt anställda kvinnornas/männens totalförtjänst ca 2 871/3 318 euro. ( ÅSUB Löner för offentligt anställda på Åland 2011-2012).

Gång på gång utlovas arbetsvärdering för att ge män och kvinnor lika lön för likvärdigt arbete. Varför har inte LR påbörjat den utlovade arbetsvärderingen? Nu har vi inom Tehy ledsnat på att vänta, att höra att det inte finns pengar, att vi är för många, att vårdyrket är ”ett kall”, ledsnat på att ta ansvar för våra medborgare, att vrida och vända oss ur vårt skinn för att få vården på Åland att fungera. Det är vi som alltid tar extra pass när det fattas personal, rusar til jobbet med kort varsel för att täcka upp då någon kollega blivit sjuk, hjälper till på andra avdelningar som är underbemannade. Det är vi som tar hand om nyfödda, barn , ungdomar, medelålders, åldringar, döende, anhöriga, psykiskt sjuka, nyblivna mammor, ja alla som alltid behöver oss dygnet runt. Det är vi som vidareutbildar oss, går kortare kurser och längre vidareutbildningar, allt för att höja vår kompetens och förbättra kvaliteten på vården på Åland. Vi får ständigt mer arbetssysslor, tar över delar av läkarnas arbete. Det är också vi som gång på gång får avslag på anhållan om ekonomisk kompensation för det arbete vi utför, för de utbildningar vi går, samtidigt som ÅHS anställer vikarier (även sköterskor) med högre löner än vi har. Läkarvikariernas löner vill vi inte ens diskutera.

Sedan juni har LR vägrat förhandla med Tehy. Strejkhotet har hängt över oss alla en längre tid men det finns ingen som helst förhandlingsvilja hos LR, inte ens gällande arbetsvärdering som lovprisats så högt! Vi kan inte acceptera att ännu en arbetsvärdering påbörjas om det inte finns en tidsplan för när den ska var färdig, att det finns rejält budjeterade pengar för lönejusteing baserat på arbetsvärderingen. Sedan strejkvarslet (som INTE inkluderar skyddsarbete) kom har LR och ÅHS-ledningen satt alla sina energier på tehyiternas rätt till personalförmåner, deltagande i julfest, lagstridigt dragit in utbetalning av löner och vädjat om skyddsarbete istället för att koncentrera sig på förhandlingsärendena. Det har funnits gott om tid till förhandling och förlikning gällande sakfrågor för att undvika strejken. Nu är strejken ett faktum och där slutar vårt ansvar. Nu är LR ansvariga för allmänhetens, patienternas och anhörigas lidanden och död som strejken kommer att förorsaka. Skulle LR tidigare tagit sitt ansvar och gjort sitt arbete med arbetsvärderingen och tillhörande lönejustering skulle vi aldrig haft något strejkvarsel!
”Tehyiter på Akuten”