DELA

Jag kan acceptera tillfällig discgolfbana

Den 9-hålsbana som skänktes av Lions till staden placerades i ett område, vars stadsplan från 2014 slår fast att det är kulturhistoriskt värdefullt parkområde, där redan utbyggda rekreationsanläggningar, p-platser och ledningar får kvarstå – vilket bör förstås som att nya inte får uppföras. Det har rått delade meningar huruvida en discgolfbana kan definieras som en anläggning. Men, nu står det också: ”Inom parkområdet får inte byggas fristående byggnader eller konstruktioner.” Jag skulle nog hävda att en discgolfbana faller under det sistnämnda.

Det hade varit trevligt om allmänheten hade presenterats en karta där det framgår exakt var den tilltänkta utbyggnaden av banan ska gå. Men vad jag har förstått kommer den att dras över mark vars gällande stadsplan är från 1954, och i huvudsak i det område som i den här urgamla planen har reserverats för en väg. En del av banan kommer dock att dras i mark som är avsatt som P, parkområde utan närmare specifikationer.

I den år 2006 antagna generalplanen, som ska utgöra riktlinjer för all framtida planering, står det: ”I den gällande stadsplanen finns en reservation för en omfartsväg som går över området på dess östra sida. En utbyggnad av denna så kallade Dalbergsled skulle medföra att grönområdet mister sitt ekologiska, historiska, kulturella och estetiska värde. I gällande delgeneralplan för innerstaden är ”Dalbergsleden” slopad. Markanvändning: – Området skyddas som naturskyddsområde (SN).”

Det är nu upp till våra beslutsfattare om de vill frångå riktlinjerna i en relativt färsk generalplan till förmån för en stadsplan från 1954.

Personligen kan jag ändå acceptera att det på det här området, öster om vattentornet, tillfälligt får anläggas en bana vars effekter på miljö, hälsa och ekonomi utvärderas efter ett år eller två. Jag har också uttryckt att jag inte kommer att besvära mig om ett sådant beslut fattas i behörigt organ.

Sonja Nordenswahn