DELA

Jag föreslår att Grönstrand hörs

Replik till Jan Grönstrands insändare,

Jan Grönstrand för fram synpunkter kring bl.a. volymer av de sprängmassor som uppstår när en tunnel byggs till Föglö. I allt utvecklingsarbete behövs en kritisk massa som ser till att saken förs framåt, helst av egen kraft. Grönstrands bidrag är därför välkommet vilket ändå inte betyder att dennes åsikter skulle ges företräde framom exempelvis det som framkommer i MKBn.

Ifrågasättandet skärper diskussionen, men det är inte min sak eller avsikt att argumentera för eller emot innehållet i ett beslut som en myndighet fattat utifrån de regelverk som reglerar dess verksamhet och uppdrag. Åtminstone i det här skedet av processen. Grönstrands åsikter ska ändå inte avfärdas varför jag dristar mig till att inför kommittén senare föreslå att Grönstrand ska höras i saken.

Att Grönstrand ifrågasätter min opartiskhet i det arbete som den nyligen tillsatta kommittén förväntas göra förvånar mig. Jo, jag är för en fast förbindelse till Föglö vilket inte kan ha undgått någon, men förstår att den sannolikt inte kan förverkligas om man inte genom en sådan åtgärd uppnår driftsfördelar och miljömål som uppfylls och betalar sig över tid.

Det förvånar mig ytterligare att Grönstrand indirekt även diskriminerar mig som skärgårdsbo eftersom jag blir part i målet i egenskap av storkonsument av skärgårdstrafik i allmänhet. Är man per automatik opartisk om man är engagerad i en fråga och brinner för att inte skärgården ska fortsätta att avfolkas?

Är en engagerad skärgårdsbo kanske den värsta företrädaren av partiskhet i den parlamentariska kommitté som ska fungera som referens till de beslut som landskapsregeringen ska ta för att föra ärendet vidare? I mitt tycke inte. Jag hoppas genom min medverkan och min bakgrund kunna även tillföra en viss sakkunskap i egenskap av skärgårdsbo då man diskuterar olika lösningar.

Jag hoppas att den är efterfrågad.

Avslutningsvis vill jag passa på i sammanhanget att uttrycka min tillfredsställelse över att lantrådet och ansvarig minister förtydligade kommitténs uppdrag under budgetdebatten i lagtinget.

Genom att i samma stycke på s. 38 i budgeten som den parlamentariska kommitténs uppdrag beskrivs även inflika att utvecklingsarbetet med fast förbindelse över Prästösund återupptas under året måste ändå betecknas som ett beklagligt olycksfall i arbetet eller strategiskt synnerligen ogenomtänkt vilket var avsett för att skapa förvirring i lagtinget, säkert även inom regeringsblocket och inte minst bland allmänheten för några dagar innan klarhet åter kunde bringas i saken

Kommitténs uppdrag är därmed inriktad på den fasta förbindelsen till Föglö. Inget annat.

RAINER JUSLIN (LIB)

ORF. I LAG- OCH KULTURUTSKOTTET