DELA

Israelafton med fokus på palestinierna

Jomala församling, med Sune Häggblom i spetsen, arrangerade nyligen en Israelafton där Herbert Hillel Goldberg och hans son David B Goldberg från Jerusalem talade. Församlingen hade lagt ned ett fint arbete på inramningen och välkomnade oss åhörare med ett stycke av Beethoven och kyrkoherde Roger Syrén ledde oss i en bön för alla världens folk.
Vid denna Israelafton gav Herbert Goldberg oss bibelcitat för att lyfta fram att (citat) ”Israels folk är det utvalda folket och att staten Israel, folket Israel, inte är en människouppfinning. Gud har skapat Israel.” Ovanstående resonemang är inget jag har för avsikt att gå i polemik med. Det står var och en fritt att läsa sin bibel, sin Tora, sin Koran eller vilken helig skrift man så väljer. Det som får mig att ta till orda är de direkta felaktigheter som under kvällen fick stå helt oemotsagda och i min uppfattning togs som fakta. Eller till och med sanning. Om det är någonting jag har lärt mig under de år jag följt situationen i Mellanöstern och då specifikt Israel och det palestinska området (Västbanken och Gaza) är att det aldrig finns en sanning, en tolkning.

Fokus på denna Israelkväll lades underligt nog på palestinierna. Far och son Goldberg valde att lägga stor möda på att berätta hur illa palestinierna är och beter sig. Enskilda palestiniers handlande lades fram som om de representerade gruppen palestinier. Min ambition med denna skrivelse är inte att göra det samma. Jag vet att agerande av militanta israeliska bosättare som jag träffat och hotats av i Hebron inte är representativ för alla israeler. Jag tror inte att sådana antagande ger det resultat jag en gång hoppas på att få uppleva – en rättvis och varaktig fred. Jag vill med min skrivelse lyfta blicken, ge ytterligare en bild och samtidigt bemöta några av de direkta felaktiga påståenden som framkom under kvällen.

Herbert Goldberg inledde med att berätta en gripande historia om hur han som 9-åring överlevt förintelsen, medan hans far sköts till döds av SS-soldater utanför familjens hem. Goldberg berättade att han regelbundet sedan 1984 besöker Europa för att skapa bättre förståelse mellan judar och kristna. I detta sammanhang pekade han på det bekymmersamma med att kristna i olika samfund kritiserar det judiska folket och Israel. Han lyfte fram två exempel där kristna samfund/kyrkor i Grekland och Tyskland påstods kritisera judar och deras agerande i Mellanöstern. Här är jag och Goldberg överens. Att rikta hat eller beskylla judar i sin roll som just en individ av det judiska folket är antisemitism. Jag ser dock en viktig skillnad i sammanhanget. Att kritisera staten Israel för sitt agerande i Mellanöstern är inte antisemitiskt så länge det sker sakligt och inte med uppsåt att kritisera det judiska folket. Den typ av dold antisemitism betackar jag mig för. Jag anser att trots den antisemitiska historia som den kristna kyrkan bär måste det ändå finnas utrymme att lyfta fram kritik mot staten Israel.

Eftersom inbjudan till denna Israelafton utlovade att stärka banden mellan kristna och judar så hade jag gärna hört hur vi kan stödja de kristna palestinier som finns regionen. Dessa lämnades istället helt utanför anförandena.
Kvällens andra talare, David Goldbergs roll var att belysa situationen i Mellanöstern idag. Han lade stor vikt på att få oss åhörare att uppleva att det han sa var sanningen. Han menade att media i världen (citat) ”ändrar nyheter, utelämnar fakta och att åhöraren inte märker det. Och nu till sanningen”. Problemet med Goldbergs anförande var att han gjorde just det som han beskyllde resterande världen för att göra. Utelämna fakta eller perspektiv. Några exempel:

1) Ship to Gaza
Goldberg påstod att Israels attack mot ”Ship to Gaza-konvojen” och dödandet av nio personer och skadande av ytterligare var berättigad enligt internationell lag. I kontrast till det påståendet finns den utredning som presenterades till FNs generalförsamlingen 27 september 2010 som säger att israeliska styrkor gjorde sig skyldig till en rad överträdande av internationell lag, internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter (citat) ”The fact-finding mission concluded that a series of violations of international law, including international humanitarian and human rights law, were committed by the Israeli forces during the interception of the flotilla and during the detention of passengers in Israel prior to deportation.”

2) Palestinska hus
Goldberg hade också en utläggning om att Israel byggt moderna hem till palestinier som de i sin tur inte ville ha. Var dessa bostäder fanns eller funnits framkom inte. När det gäller palestinska hem känner jag tyvärr främst till de tusentals palestinska hem på palestinskt område som rivits av israelisk militär eller övertagits av israeliska bosättare. Enligt Human Rights Watch har över 50 000 palestinier förlorat sina hem sedan september 2000.

3) Bosättningarna
Goldberg påstod också att de israeliska bosättningarna (samhällen, industrier och andra byggnationer på det palestinska Västbanken) endast utgör två procent. De kartor över Västbanken som FN regelbundet uppdaterar visar dock att de israeliska bosättningarna och dess säkerhetszoner och vägar (vilka endast israeliska bosättare får använda) kontrollerar två femtedelar av marken. Det innebär att palestinska byar och städer på Västbanken blir som öar eller hål i en landmassa kontrollerad av den israeliska armén och de israeliska bosättningarna. Sedan 1967 då Israel ockuperade Västbanken och annekterade östra Jerusalem har varje israelisk regering med politiskt, militärt och finansiellt stöd uppmuntrat och underlättat för sin befolkning att flytta till bosättningar på Västbanken. Detta står i strid med fjärde Genèvekonventionen, artikel 49. Noteras kan att utvidgningen av bosättningar pågick intensivt även under Osloavtalens år. I dag lever över 500 000 i israeliska bosättningar.

4) Bosättningarna ”inget problem”
Goldberg inställning under denna Israelkväll var att de två procent land (som visade sig vara 40 procent) som är bosättningar inte var något problem. Ett enigt världssamfund, inklusive FN, USA och EU, har i olika uttalanden uttryck det motsatta, att de israeliska bosättningarna utgör ett stort hinder för fred. Bosättningarna, de militära vägspärrar och ytterligare blockeringar mellan de olika palestinska ”öarna” omöjliggör en vital palestinsk stat och på så vis en möjlig tvåstatslösning. Den senaste sammanställningen från augusti 2011 gjord av FNs kontor för samordning av humanitära frågor i Jerusalem www.ochaopt.org visar på 519 olika former av hinder och blockeringar på Västbanken.

5) Muren
Goldberg berörde även den så kallade säkerhetsbarriären som Israel började bygga 2002. Han berättade att 25 procent är mur och resten är ”staket” och att säkerheten ökat för israeler under murens existens. I praktiken är det 439 km kombination av en åtta meter hög betongmur och/eller diken, stängsel, taggtråd, elektroniska staket och militärvägar som slingrar sig genom Västbanken. Internationella domstolen i Haag har i ett rådgivande yttrande den 9 juli 2004 slagit fast att muren (som domstolen valt att kalla den) är illegal där den byggs på palestinskt område. Trots detta fortsätter Israel att bygga muren. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor kommer den totala längden av muren med dess nya dragningar uppgå till 708 km när den är färdigbyggd. Muren har ökat säkerheten för israeliska medborgare, men om säkerhet var det enda kriteriet hade muren dragits annorlunda. Resultatet av nuvarande dragning är bland annat att över 100 000 palestinier hamnat på ”fel” sida muren. Den inlemmar även stora delar mark av Västbanken där det inte heller finns några israeliska bosättningar idag.

Min ambition med denna insändare har varit att lyfta fram palestiniernas situation eftersom fokus tyvärr blev på just dem under Israelkvällen. Valet av ”fördjupningar” har gjorts utifrån några av de påståenden eller ”sanningar” som framförallt David Goldberg påstod sig förmedla. Det fanns helt enkelt en hel del som inte sades den där allhelgonakvällen i St Olofgården. Med hopp om att nästa Israelafton ska innehålla mer om Israel.
Salaam, Shalom!
Lotta Angergård