DELA

Intressant höst för skärgårdstrafiken

Det har varit en het och blåsig sommar, och då är det inte vädret jag främst tänker på. Landskapsregeringens förslag till turlistor har lett till en het debatt både i lokala och i sociala medier. Det är bra. Skärgårdstrafiken är livsnerven för skärgården och just därför engagerar frågan både gammal som ung. Debatten har varit yvig, personliga påhopp många, tyckande och fakta har varvats och vävts samman till en brokig väv. Och ofta, inte alltid, men ofta vet förslagställaren precis hur man kan spara på andras trafik, bara den egna får vara mer eller mindre orörd.

Som ofta när faktaargumenten saknas eller ogillas skruvas istället det egna ”tyckandet” upp. Metoden används ofta som ett verktyg av oppositionen och målsättningen är naturligtvis att desinformera och skapa oro. Här kommer några klarlägganden:
– Landskapsregeringen arbetar oförtrutet vidare med kortrutts arbetet. Med kortrutt avses i första hand kortare sjöpass. Arbetet framskrider enligt meddelandet : Plan för kortruttssystemet gällande skärgårdstrafiken och i enlighet med av lagtinget fastslagna budgetar. Ett viktigt steg i arbetet är att förverkliga ett färjfäste på östra Föglö vilket förkortar sjöpasset mellan Föglö och Kökar avsevärt. Även projektet med att bygga en bro över Prästösund fortgår planenligt. Därtill finns flera andra projekt men jag väljer i den här insändaren att lyfta fram de nämnda två.

– Det är inte bara den stramare ekonomiska kostymen som föranleder ändringar av turlistornas grundstruktur. Den nya strängare arbetstidslagstiftningen, vilken stipulerar minst 10 timmars vila per dygn, varav den ena pausen skall vara minst 6 timmar, är ytterligare en faktor som påverkar turlistarbetet. Det som förr snarare varit en regel än ett undantag, överlånga arbetsdagar, är således inte längre ekonomiskt försvarbart och inte heller i överenstämmelse med gällande lagstiftning. Det är d ärför som turlistförslaget bygger på två fartyg som går ”mot varandra” på huvudlinjerna. Därigenom är körtiden i snitt 7,5 h/dygn istället för som tidigare upp mot 16 timmar/dygn vissa dagar.

– Ett starkt välutvecklat privat näringsliv är förutsättningen för vår välfärd. Sett ur ett helåländskt perspektiv har sjöfarten varit, och är, vår viktigaste näringsgren. Ur ett skärgårdsperspektiv har sjöfart och fiske samt olika specialodlingar fått ge vika för fiskodlingar. Det är positivt att branschen utvecklats samtidigt som man kan konstatera att behovet av lastmeter på landskaptes färjor, främst till fastlandet, börjar överskrida vad landskapet kan erbjuda. Därtill är de specifika krav på turlistor/avgångstider som delar av branschen ställer allt svårare att leva upp till.

– Kortrutten kräver nytt tonnage. Tonnage som är anpassat till en ny ekonomisk verklighet och även svarar upp mot framtidens miljökrav. En projektgrupp kommer att tillsättas de närmaste veckorna. Kaj Jansson, med mångårig erfarenhet av nybyggnation, har åtagit sig att leda arbetet.
– en remisstid på 6,5 veckor är ingen kort tid. Däremot var den förlagda tidpunkten, dvs över högsommar och därmed semestertider olycklig. Jag hade själv gärna sett en remisstid förlagd till hösten men det bedömdes inte som möjligt, närmast med hänvisning till den kommande upphandlingen av färskvarutransporter.

– Tidig höst 2011 inleddes en upphandling av färskvarutransporter för en fyra års period. Under senhösten kom så informationen om landskapets förändrade ekonomiska situation. Mindre pengar ger per automatik färre körtimmar och därmed en förändrad turlista. Eftersom turlistan innehåller den information som transportföretagen behöver för att kunna offerera sina tjänster avbröts upphandlingen och ”de gamla avtalen” förlängdes till årets slut . Det är således av största vikt att de nya turlistorna är klara inom några veckor, eftersom det inte är möjligt att göra en ny upphandling innan de är färdigställda.

-I samband med omställningsbudgeten slog ett enat lagting fast att ”förändringar i turlistorna görs så att parallelltrafiken minskar samt att turer med den minsta beläggningen i första hand utgår” . Turlistförslaget följer de fastslagna riktlinjerna så att pararelltrafiken från Kumlinge Snäckö till Långnäs indras.
– Förslaget om att dra trafiken för Norra huvudlinjen dvs Brändö samt Enklinge över Kumlinge, har framförts. Således skall förutom de 21848 passagerarna som Tvärgående linjen 2010 transporterade till Långnäs (det är bara en ytterst liten del som reser internt i skärgården) ytterligare 109 792 passera från Kumlinge norra färjfäste 11km till Snäckö färjfäste. Till dagsdato är varken vägar eller hamnanläggning anpassade för så stor trafikgenomströmning. Med beaktande av att Snäckö inte heller ingår som en aktiv del i kortruttsplanerna är en investering i storleksklassen 1,5 – 2 miljoner inte rimlig. För tillfället är det bara landskapets minsta fartyg Grisslan och Ejdern som kan angöra Snäckö.

Landskapsregeringens förslag till turlistor utgår från ett helhetsperspektiv för hela skärgården och dess diversifierade näringsliv. Och självklart är det så, att en minskning av antalet körtimmar med över 10% får efterverkningar, mer eller mindre, för alla och envar. Att påstå något annat vore att handskas ovarsamt med sanningen. Processen går vidare. Under denna vecka ska remissvaren från kommuner, näringsliv och flertalet andra organisationer vara inlämnade. Därefter fortsätter dialogen med berörda remissinstanser. Landskapsregeringen avser fatta beslut innan utgången av september månad.
Jag ser fram emot en intressant höst
Veronica Thörnroos (C),
Infrastrukturminister