DELA

Integrationsarbetet måste utvecklas

Integrationsarbetet bör utvecklas och förbättras, samarbete mellan mottagande länder intensifieras och åtgärderna specificeras. Krigen i mellanöstern är den direkta orsaken till den flyktigvåg som fortsätter in över stora delar av Europa. Eftersom Estland, Lettland och Litauen inte kan erbjuda flyktingströmmen det som Sverige åtminstone än så länge kunnat, så har Sverige fått ett överskott av asylansökningar.

Att få medborgarskap är i dagsläget tämligen svårt i Danmark, emedan den svenska politiken och därmed lagstiftningen just nu ser ut att genomgå en förnyelse med nya vägar mot tidigare. Grönland har inga asylansökningar och Norge sprider sina flyktingar jämt över hela landet (oftast i anläggningar) i hopp om att de nyanlända efter de två åren som de måste bo på samma ort, stannar kvar på orten.

Erfarenheten från Sverige säger att de olika nationaliteterna tenderar dras till samma områden förr eller senare, mera eller mindre. Den här informationen och mera fick Ålands bildningsförbund och alla som nyligen deltog vid ett Nordplus seminarium i Köpenhamn på inbjudan av NMR, som även bekostade resor och uppehälle. 150 deltagare från hela norden och Balticum fick plats. ÅBF passade på att grunda en grupp med nordiska och baltiska integrationsaktörer, ett nätverk för förbättrande av integrationen. Meningen är att under två år sammanställa goda exempel från alla deltagarländer – analysera de lokala integrationsprogrammen, problemen samt komma med förslag på lösningar utifrån kunskapsutbytet och till exempel empirisk forskning.

Vi hann med två dagars möten i Danmark, nästa träff går av stapeln på Åland under 3 dagar 22–24.9 då skall Ålands bildningsförbund r.f. informera sina nordiska och baltiska vänner om vilka vägar Åland har tagit för att uppnå , en så bra som möjligt integration, i landskapet. Och arrangera studiebesök vid de organisationer som berörs eller sysslar med integrationen på Åland. Skördefesten ”råkar” med äga rum samma dagar så våra besökare får förhoppningsvis ett mycket brett program. Redan 2010 arrangerade ÅBF en Nordisk integrationskonferens på Åland med ca 70 deltagare lokala som hitresta, då var det en slutkläm på ett tvåårigt Nordiskt integrationsprojekt som även den gången ÅBF lade grunden till och ansökte om medel för. ” Ny i Norden ” var arbetsnamnet. Slutdokumentet på 24 sidor sänder vi gärna till den som vill ha det, fråga via bildningsforbund@aland.net. Deltagarna i det helt nya nätverket kommer från Sverige, Estland, Island, Danmark, Litauen och Färöarna och Åland.

Alla jobbar i helt olika former av utbildningsfrågor, alla har tidigare studerat eller jobbat praktiskt med integrationsfrågor, styrkan i nätverket märktes redan under de första mötena genom mångfalden av yrken och erfarenheter.

Ett tvåårigt projekt ämnar ge kunskap från alla deltagande länder att sammanställas och på löpande basis presenteras under projektets gång både på webben och i tryckt form. En liten djupare titt från storpolitiskt håll i Norden på resultatet av 2010 års Ny i norden-projekt kunde i tid ha gett beslutsfattarna lite stadigare grunder och mindre darrigare beslut.

På Åland deltog flera politiker och mycket med integrationsarbetet för Ålands del tog ny god fart. Landskapet var medfinansiär av den nordiska träffen på Åland som inleddes med att ge Erica Dunder folkbildningspriset. På vägen hem från Danmark stannade ÅBF till i Stockholm och deltog som en av arrangörerna – integrations seminariet om hållbar integration på landsbygden – tillsammans med Nordregio och ca 70 olika deltagare från alla olika nordiska länder och självstyrda områden. Forskningen möter tredjesektorn var grundtanken här.

Föreningen Hela Norden skall leva som grundades av ÅBF på Åland 2009 var den officiella delarrangörsorganisationen. ÅBF och Ålands landskapsregerings integrationskoordinator gick tillsammans in för att bjuda med Folkhälsan på Åland till detta tillfälle med och redogöra för Nordregios forskare och övriga konferensdeltagare om Folkhälsans praktiska jobb på Åland för inkluderandet av nyanlända.

Nordregios projektpengar betalade för resor och logi för inbjudna deltagare. Noterbart var att en av Nordregios forskare vid presentation av goda exempel runt om i Norden tog upp Emmaus på Åland och dess verksamhet.

Mikael Erickson