DELA

Integration och språkundervisning

Socialdemokraternas förslag till hemspråksundervisning visar sig bygga på ett missförstånd.
Undervisningsspråket i grundskolan är svenska, men enligt grundskolelagen kan respektive språk användas som undervisningsspråk vid språkundervisning. (17 § 2 mom.) Vid undervisning i finska eller engelska (enligt läroplanen) kan till exempel elever ges individuella uppgifter som är mer avancerade.
Individuell anpassning till elever är alltså möjlig, medan det är mer tveksamt att i vissa skolor, för vissa grupper ("om underlag finns") ge separat undervisning.
"Hemspråksundervisning", när elevens modersmål är annat än svenska, kan ges "om möjligt" som "tillfällig stödundervisning " (17 § 4 mom.).
Allmänt garanterad hemspråksundervisning i 50-talet språk på hela Åland har alltså av lagstiftaren bedömts som orealistiskt.
Grundprincipen för integrationen enligt grundskolelagen är att eleverna skall lära sig det allmänna undervisningsspråket svenska.

Enligt min uppfattning är breddade och fördjupade språkkunskaper alltid värdefulla, också i hemspråk för inflyttade barn och vuxna.
Lagen utgör emellertid en restriktion för en mera utbredd samhällsfinansierad hemspråksundervisning. Jag har därför föreslagit att studiematerial för självstudier och studier i familjen skall tas fram. Samtidigt som studierna görs parallellt på svenska och hemspråket skall allmän samhällsorientering om Åland ingå.
Om det finns behov och resurser för individuellt anpassad språkundervisning inom ramen för läroplanen torde inte lagstiftningen vara ett hinder. Den nya landskapsregeringen borde, mot bakgrund av missuppfattningarna, klargöra möjligheterna till utveckling av språkkunskaper i allmänhet och ett behov av reformerad lagstiftning i synnerhet.
Samtidigt bör regeringen se över barnomsorgslagen som fortfarande sätter stopp för pedagogsikt effektiva språkbad även om lärare, elever och föräldrar vill ge möjligheter till bad, eller åtminstone dusch.
Olof Erland, lagtingskandidat 97 (lib)