DELA

Inte enigt om ekonomtjänsten i Saltvik

Kommunfullmäktige i Saltvik inrättade vid sitt senaste möte ytterligare en ekonomtjänst vid kommunkansliet.
Av rapporteringen i massmedia kan man få den uppfattningen att beslutet var enhälligt, vilket inte alls var fallet. Jag omfattade inte beslutet, utan lämnade in en skriftlig reservation som bilaga till protokollet. Det är bra om massmedia informerar om de beslut som fattas på olika nivåer i samhället, men det är också viktigt att rapporteringen blir allsidig och rättvis, och inte enbart gynnar den ”vinnande” sidan.

Anledningen till att jag i nuläget motsatte mig inrättande av fler kanslitjänster är flera. Ty trots att fullmäktige redan tidigare beviljat medel för en projektanställd vid kansliet så tenderar ändå övertiden där att kontinuerligt öka. Detta kan tyda på ett strukturellt organisationsfel i kommunens administration och förvaltning. Man borde med andra ord i första hand se över om man kan minska den kommunala byråkratin, förrän man tillsätter ytterligare tjänster.
En ekonomisk utredning över kostnaderna för en ny tjänst saknades i kommunstyrelsens beredning av ärendet. Förrän vi fattar beslut i kommunfullmäktige bör vi veta de ekonomiska konsekvenserna av beslutet.

I ekonomiplanen
för åren 2009-2011 som kommunfullmäktige fastställde den 2 juni i år fanns inga äskanden om en nya kanslitjänst under perioden. Behovet av fler tjänster kan enligt min mening inte uppkommit på så kort tid. Om kommunkansliets personal var så överbelastad med arbete som nu hävdas, borde kommundirektören och kommunstyrelsen känt till detta och informerat kommunfullmäktige i samband med att ekonomiplanen behandlades och fastställdes. Jag förutsätter kunskap och insikter om långsiktig kommunal planering både av tjänstemän och förtroendevalda.

Samtidigt som kommunfullmäktige tidigare beviljade medel för åren 2008-2009 för en extra personalresurs som skulle utföra eftersläpande arbetsuppgifter vid kommunkansliet, så beslöts även att projektanställningen skulle utvärderas under 2009. Det kan därför inte vara rimligt att inrätta nya tjänster förrän man klarlagt om det överhuvudtaget är nödvändigt med fler tjänster efter att projektanställningen är avslutad.
Att jag inlämnade en färdigt skriven reservation till beslutet framkallade skratt bland de närvarande. I stället borde det ha väckt till eftertanke.
Jag kunde sitta hemma och skriva min reservation till ett beslut som ännu inte var fattat, ty när partipolitiken får styra över förnuftet, då blir fullmäktiges beslut så förutsägbara, att man egentligen inte behöver möten längre. Alla beslut fattas på förhand i enskilda grupper i slutna rum, och fullmäktiges möten är mer ”ett spel för gallerian”.
Men särskilt demokratiskt är det inte. Därför är det viktigt att massmedia uppfattar sin roll , och ger en allsidig rapportering om besluten.
Runa-Lisa Jansson