DELA

Avräkningen

Ålandskommittén under ledning av president Halonen har som bekant avgett ett delbetänkande i ämnet ”Ålands självstyrelse i utveckling”.

Betänkandet är bra och möjliggör en fortsatt god självstyrelseutveckling. Ålandskommittén berör avräkningsgrunden i sitt betänkande som utgående från ett scenario med begränsad behörighetsöverföring kunde kvarstå i någon utvecklad form.

Ålandskommittén har dock inte arbetat med det nuvarande systemet med avräkningsgrund.

Detta debattinlägg berör vad som ännu bör göras med nuvarande system.

Det nuvarande systemet kommer i alla händelser vara i kraft åtminstone de kommande 7-8 åren och kan därför inte glömmas bort. Jag återkommer till framtiden med ett eventuellt nytt självstyrelsesystem i kommande debattinlägg.

Avräkningsgrunden ( 0,45 % av statens intäkter ) ger avräkningen eller det som populärt kallas klumpsumman. Avräkningsgrunden har inte ändrat sedan den nuvarande självstyrelselagen antogs av riksdagen med lagtingets bifall i augusti 1991. I självstyrelselagen stadgas följande:

”Om grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar som väsentligt inverkar på avräkningsbeloppets storlek, skall avräkningsgrunden ändras.”.

Genom åren har flera landskapsregeringar, med bifall av lagting och landskapsrevision, för sin del konstaterat att ovan nämnda ändringar i grunderna för statsbokslut har skett. Avräkningen borde alltså ändras och till Ålands fördel. Alla Åländska beräkningar som jag känner till visar på detta.

Till saken hör förstås att staten Finland genom finansministeriet förmodligen har en annan syn på detta.

Avräkningenär landskapsregeringens största inkomstkälla och utgör basen i den välfärd som landskapet och kommunerna producerar.

Avräkningen möjliggör en god sjukvård, skola och omsorg och därför kan denna h4 inte skjutas åt sidan som något abstrakt som inte påverkar människor i deras vardag.

Det är också väsentligt att avräkningen sätts på sin korrekta nivå inför eventuella förändringar med ett nytt självstyrelsesystem. Det är som alltid viktigt att veta vad man utgår ifrån då förändringar planeras.

Huvudansvaret för att driva på en justering av avräkningen ligger på landskapsregeringen. Ett delansvar ligger på riksdagsledamoten eftersom en förändring endast sker genom rikslag med lagtingets bifall.

Som alltid när det är h4 om politik så gäller det att vara tydlig och klar med välformulerade argument.

Jag utgår ifrån att landskapsregeringen inte glömmer det nuvarande självstyrelsesystemet innan det omfattande arbetet med ett eventuellt nytt system är klart.

Mats Perämaa, (Lib)

riksdagskandidat