DELA

Öppen för diskussion

HejNina Fellman

Tack för en tänkvärd ledare.

Det lagrum jag avsåg var 13 kap 1 § enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, enligt den bestämmelsen har till Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet anslutna arbetskraftskommissionen trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som gäller beviljande, utbetalande och återkrävande av arbetslöshetsdagpenning som betalas som grunddagpenning och den därtill anslutna förhöjningsdelen, omställningsskyddstillägg samt barnförhöjningen och arbetsmarknadsstöd av bland annat statliga och kommunala myndigheter.

Den lag jag hänvisade till var lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (FFS 1369/2014). Om jag minns rätt så fick du författningsnumret av mig.

Motiveringen för den aktuella bestämmelsen i rikets lagstiftning (RP 183/2014 sid. 56-57) ”Vid sektorsövergripande samservice kräver den arbetslöses behov av service att kommunen, arbets- och näringsbyrån och Folkpensionsanstalten samordnar sina tjänster. För att samservicen ska utfalla väl måste samverkansmyndigheterna kunna utbyta information om arbetslösa som behöver sektorsövergripande samservice också oberoende av den arbetslöses samtycke och trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar i rätten att få information. En bestämmelse om detta föreslås ingå i 11 § 2 mom. Ett villkor är att uppgifterna är nödvändiga för att de samverkande parterna ska kunna ordna sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen för den arbetslöse. Exempelvis information om tidigare tjänster och service som den arbetslöse fått och resultaten av dem är nödvändig när sektorsövergripande samservice planeras.”

Jag är öppen för att diskutera att INTE ta in en motsvarande bestämmelse i den åländska lagen. Konsekvensen skulle väl bli att samverkansskyldigheten enbart omfattar de långtidsarbetslösa som givit sitt samtycke att sekretessbelagda uppgifter utbyts. Det är nog så att initiativtagare/lagberedare/lagstiftare intar bestämmelser i lagförslag utan att i tillräcklig omfattning fundera över om de verkligen behövs!

Tack ännu en gång för ”ögonöppnare”

Mariehamn den 12 februari 2015

Tomas Lundberg

Inte heller i detta lagrum står det något om att mot klientens vilja lämna ut sekretessbelagd information från vårdinstanser. Det åländska förslaget går längre, och gör det på mycket lösa boliner.

Nina Fellman