DELA

Lika som i riket

Hej Nina Fellman

I din kommentar till min insändare (NÅ 13.2.2015) skriver du: ”Inte heller i detta lagrum står det något om att mot klientens vilja lämna ut sekretessbelagd information från vårdinstanser. Det åländska förslaget går längre, och gör det på mycket lösa boliner.

Lagrummet lyder som följer i riket:

Oberoende av den arbetslöses samtycke har arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information rätt att av varandra få och för att utföra uppgifter enligt denna lag använda de uppgifter om den arbetslöse som avses i 9 § 2 mom. och som är nödvändiga för att de för den arbetslöse ska kunna ordna sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning. I nämnda 9 § 2 mom. är det bland annat h4 om uppgifter om hälsotillståndet som inverkar på sysselsättningen för personen och som är nödvändiga för att tillhandahålla service för honom eller henne.

I riket ordnas hälso- och sjukvården av kommunen. Således har t.ex. arbets- och näringsbyrån i riket rätt att av kommunala vårdinstanser i riket få uppgifter om den arbetslöses hälsotillstånd som inverkar på sysselsättningen för personen och som är nödvändiga för att tillhandahålla service för honom eller henne och som är nödvändiga för att de för den arbetslöse ska kunna ordna sektorsövergripande samservice.

Mitt förslag följer ordagrant lagrummet i riket. Beaktande förstås att hos oss sköts hälso- och sjukvården av landskapet (ÅHS) och inte kommunen. Mitt förslag går lika långt och gör det på samma boliner som lagrummet i riket.

Mariehamn den 13 februari 2015

Tomas Lundberg

Myndighetschef

Ams

Hej Tomas Lundberg. Vi säger så här: Detta är ett dåligt förslag. Det blir inte bättre av att någon annan dummat sig.

Nina Fellman

Nya Åland