DELA

Inse misstaget om Föglötunneln

Ålands Landskapsregerings och trafikavdelningens hantering av utredningar och fakta i Föglötunnelplaneringen håller inte den klass som man måste kunna ställa på ett projekt med så stor påverkan på naturen och människors närmiljö, som detta projekt har.
Den 12 januari 2010 hölls ett möte med styrgruppen för Föglötunnelns miljökonsekvensbedömning (MKB). Protokollet från mötet skickades därefter runt till mötets deltagare för genomläsning och komplettering, varefter det skulle publiceras på LR:s hemsida så att allmänheten och pressen kunde ta del av det.
Trots flera påpekanden har protokollet inte publicerats. Protokollet i dess slutliga form anser jag viktigt för den åländska allmänheten och i synnerhet för mark- och vattenägare på sträckan Degerby Föglö -Valborg, Lemland, som i allra högsta grad berörs av MKB:n.

Under styrgruppens möte diskuterades även den säkerhetsrapport för Föglötunneln, som har utförts av den norska forskningsorganisationen Sintef. Rapporten är enligt trafikavdelningens Bengt Dahlén klar, men finns trots det inte tillgänglig på LR:s hemsida, utan kommer enligt utsago att bifogas den slutliga MKB:n. Detta dokument är mycket viktigt för projektets framskridande, eftersom Föglötunnellösningen är unik i Finland (med mötande trafik och utan utrymmningsmöjlighet). I sammanhanget är det skäl att nämna att en liknande lösning för tunneln mellan Nagu och Pargas inte godkändes av det finska Vägverket, på grund av bristande säkerhet .
Med tanke på det enorma projekt som Föglötunneln är, borde allmänheten och i synnerhet våra politiker, beredas möjlighet att ta del av alla dokument och rapporter som finns tillgängliga gällande Föglötunnelns planering, oavsett hur obehaglig dödstatistik de innehåller.

Allt fler politiker börjar inse att beslutet att endast utreda ett tunnelalternativ (sträckan Bråttö-Wessingsboda) var fel. Nedanstående citat är hämtat ur protokollet för MKB:ns styrgruppsmöte och är ett uttalande av Danne Sundman som jag tycker skall komma till allmänhetens kännedom.
”D Sundman, som själv varit med och tagit dessa beslut, anser idag att de fattats på felaktig grund och med bristande kunskap. Hans åsikt är att beslutet borde omprövas och att även andra alternativ med tunnel och/eller bro i norra delen av Föglö borde tas med i utredningen och MKBn. Detta skulle i princip betyda att man gör en omstart av hela processen med nya avgränsningsmöten etc.”
Med hopp om att fler politiker vågar inse misstaget och gör sitt bästa för att rätta till det,
Sven-Anders Eriksson
Jenni Vainio