DELA

Inget hemlighetsmakeri i finansutskottet!

För dem som läst insändare och ledare i Nyan om hemlighetsmakeri angående behandlingen av golf på Stornäset så vill jag berätta hur finansutskottet skötte frågan.

Sedan 2003 har jag suttit med i utskottet, de senaste 2,5 åren som dess ordförande. Under den tiden har aldrig ett förslag till hörande nekats och inget offentligt dokument sopats under mattan. Utskottet hör sakkunniga och kan av förvaltningen begära fram all dokumentation, även dokument som är under beredning och inte offentliga.
På basen av höranden och allt skriftligt material fattar utskottet beslut och skriver ett betänkande – vilket att observera är politiskt!

Mitt ansvar som ordförande för lagtingets finansutskott är att se till att behandlingen, utgående från remissdebatten, är saklig och att all relevant information om möjligt finns på bordet innan beslut fattas.
Beträffande det gemensamma utlåtandet från skogsbruks-, fiskeri-, miljö- och museibyråerna så begärde utskottet in det men ingen ledamot ansåg det nödvändigt att höra byråcheferna i detta skede, eftersom vi tagit del av åsikterna skriftligt. Det bör även nämnas att det omtalade och officiella principdokumentet fanns tillgängligt under utskottets behandling av ärendet. Finansutskottet hörde dessutom representanter för byalaget samt motståndare till golf på Stornäset och hade enligt min bedömning all relevant information tillgänglig.

Finansutskottets skrivning angående Stornäset föranledde ingen omröstning i utskottet, men ledamot Camilla Gunell reserverade sig, bland annat med hänvisning till byråernas utlåtanden, och föreslog följande klämförslag: ”Landskapet upplåter inte det värdefulla Stornäset för utbyggnad av golf”. Under slutbehandlingen i lagtinget tog hon emellertid inte frågan till omröstning varför ett enigt lagting omfattade finansutskottets skrivning:
”Utskottet konstaterar att det av landskapet ägda området är 170 ha stort och att en golfbana, till vilken beräknas åtgå ca 70 ha, kan anläggas på ett sådant sätt att Stornäsets miljö- och rekreationsvärde samt ortsbefolkningens önskemål tillgodoses. Utskottet har erfarit att en ansökan från Ålands golfklubb r.f. inlämnats till landskapsregeringen. Efter att Ålands golfklubb r.f. föreslagit hur en dragning av en 18-håls golfbana kan göras i det aktuella området på ett optimalt sätt är klubbens avsikt att arrendera en del av Stornäset för ändamålet. Utskottet har också erfarit att Ålands golfklubb r.f. är beredd att bygga en högkvalitativ golfbana och att själv finansiera bygget enligt de principer som anges under momentet i budgetförslaget. Utskottet förutsätter att upphandlingen av arrendet skall följa gällande bestämmelser.”

Det är viktigt att påpeka att finansutskottets och det folkvalda lagtingets beslut är politiskt och ska hanteras och verkställas av landskapsregeringen!

Tobben Eliasson (C)
finansutskottets ordförande