DELA

Ingen radon-fara i stan

I fredagens (31.5) Nya Åland ingår en insändare där en skribent varnar för höga nivåer radongas i stadens nya bostadsområde Horelli. Någon faktakälla för påståendena presenteras inte.
Finlands Strålsäkerhetscentral (STUK), som är den instans i Finland som samlar och utför radonprover och kartläggningar, har under drygt trettio års tid samlat in radonprover och STUK`s sammanställning av provtagningarna visar på intet sätt några alarmerande siffror för Åland och Mariehamn. Enligt Finlands byggbestämmelsesamling samt Miljöministeriets beslut får inte radonhalten i inomhusluft överskrida 400 Bq/m3, för nyproduktion av byggnader gäller 200 Bq/m3.

Provtagningar inom Mariehamn visar inte på höga värden, mätningarna är få till antalet men för området kring Horelli har värden på strax över 100 Bq/m3 uppmätts, i området vid bostadskvarteren i Storgärdan har uppmätts värden strax över 200 Bq/m3. I samband med utgivningen av tomter i Storgärdan gavs också från stadens sida anvisningar för radonsäkert byggande, ”Rekommendationer om radonsäkertbyggande”, byggnadsinspektionen 20.05.2011.
Generellt för Åland och Mariehamn visar radonmätningarna inte på höga värden, varför insändarskribentens spekulationer om radongaskoncentrationer och därmed förhindrad tomtförsäljning känns som en rätt så överdriven slutsats. Radonhalterna är på en sådan nivå att särskild radonteknisk projektering kan utelämnas, men vill en kommande byggare i Horelli ändå beakta radonfrågan, kan detta enkelt och utan större kostnader beaktas i husplaneringen.
Håkan Lindén
Projektchef
Mariehamns stad