DELA

Ingen orsak att försämra äldreomsorgen

Minister Wille Valve (MSÅ) ska hålla fingrarna borta från äldreomsorgen.

I veckan har regeringen beslutat höra kommunerna om äldreomsorgen. I en radiointervju förklarade den ansvariga ministern att det är ett problem att de åländska kommunerna tillhandahåller alltför många boendeplatser för äldre. Han berättade om landskapets servicemål och hänvisade till rikets normer för olika former av äldreboende.

I sin utläggning betonade ministern samtidigt den äldreomsorgsutredning som gjordes år 2006 under dåvarande minister Harriet Lindemans ledning. Ragnar Erlandsson, undertecknad och en rad sakkunniga ingick också i utredningsgruppen.

Efter långa diskussioner beslöt vi att ett av målen för äldreomsorgen till år 2020 är att 90 procent av alla över 75 år skall bo hemma. Vid den tidpunkten när rapporten gjordes rådde ett kaotiskt tillstånd inom äldreomsorgen eftersom den organisatoriskt hade en oklar ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvårdens och de sociala myndigheterna. Rapportens viktigaste konsekvenser blev att Gullåsens kronikeravdelning lades ned och ersättas av en geriatrisk avdelning samtidigt som kommunerna förväntades ta ansvar för de äldres boende och sociala service.

När ministern nu pratar om vården inom äldreomsorgen är det ytterst förvirrande. Varken de som bor hemma, får hemtjänst eller bor på effektiverat serviceboende har rätt till vård. De är socialvårdens klienter och har rätt enligt socialvårdslagen till vissa stödtjänster. Om äldre behöver vård måste de uppsöka ÅHS eller vända sig till hemsjukvården.

Ett visst mått av omvårdnad ingår i socialvården men för medicinsk behandling och konsultation svarar ÅHS och vissa privata företag.

Det finns ingen orsak att hetsa upp sig över att så pass många äldre bor i effektiverat boende eller på institution. Om äldreomsorgen ska utvecklas enligt de äldres behov och de anhörigas önskemål har vi inte för många platser. Om vi dessutom beaktar det oväntat stora behovet som finns bland demenssjuka måste man analysera om antalet platser är tillräckliga.

De nedskärningar som vi sett inom äldreomsorgen med hänvisning till nationella normer är i första hand styrda av ekonomiska motiv. Det är lyckligtvis sist och slutligen kommunerna och deras förtroendevalda som ansvarar och beslutar om äldreomsorgen. Min erfarenhet är att så gott som alla förtroendevalda är beredda att tillskjuta de resurser som behövs för att säkra en värdig ålderdom för alla. Åland är ett av de rikaste områdena i världen.

De har vi gångna generationer att tacka för. Därför ska vi ta väl hand om alla äldre.

Det finns ingen orsak att försämra äldreomsorgen till de nivåer man har i Finland. Jag har inte sett några studier som visar att den finska äldreomsorgen skulle vara idealisk på något sätt. Här finns det en chans att använda sig av den frihet självstyrelsen erbjuder.

I regeringsprogrammet utlovas en ny socialtjänstlag och dessutom en äldreomsorgslag. Därutöver lovar regeringen ett socialvårdsprogram. När tänker ansvariga minister Valve leverera? Låt kommunerna ta hand om sina äldre. Det görs med stor känsla och omtanke. Stöd det arbetet och fokusera på regeringsprogrammet. Se dessutom till att vi får ett KST.

Det kommer att stärka kommunernas möjligheter att tillhandahålla en god äldreomsorg.

BARBRO SUNDBACK (S)