DELA

Ingen lösning flytta fram projekten

Efter socialdemokraternas nya utspel kan det behövas en analys. FSob-gruppen har länge påtalat skuldsättningen i staden och fått reaktionen ”ni bara ropar på vargen”. På soc’s reaktion nu verkar det som en hel flock dykt upp.

Vi har ingen förståelse för en lösning av skuldsättningen som går ut på att stoppa pågående projekt och flytta dem utanför planperioden. Investeringsbehovet kvarstår. Att skjuta på Trobergshemmet och i stället bygga i södra staden är ingen lösning. Pengarna behövs oberoende.
Att säga att antalet barn minskar i skolan kan vara sant i dag men FSob’s politik går ut på att öka stadens befolkning, både barn och vuxna så skolor och daghem behövs.
För att göra besparingar i staden är långsiktighet över fler budgetår ett måste. Vi har personal som berörs och vi anser att naturlig avgång skall användas. FSob vill inte ha permitteringar eller uppsägningar. Det är stadens totala ekonomi som måste styras upp, då sänks skuldsättningen som ett brev på posten. I totala ekonomin ingår också driftkostnaderna, skatterna, investeringarna och hanteringen av staden tillgångar.

För att visa på att driftkostnaderna går att påverka tex : kollektivtrafiken som får 700.000 euro årligen, Medis får 600.000 euro av staden (LR skjuter till 250.000 euro och landskommunerna 250.000 euro) och Mariebad 900.000 euro, totalt 2.200.000 euro skattemedel årligen?! Dessutom visar jämförelse med motsvarande kommuner att stadens kostnader på i stort alla områden är avsevärt högre än i jämförelsekommunerna.
Skatterna påverkar genom att offensivt öka skattebasen. Vi är med i en diskussion om skattöret i ett totalpaket för stadens ekonomi. Att höja för att klara tex ovannämnda kostnader ograverat ställer vi inte upp på.

Investeringarna vill vi inte att följer ”Tekniska Verken-modellen” där vi anser att staden byggt dubbelt för stort. Gällande nya Övernäs skola finns också i budgeten nämnt att en kostnadsgenomgång skall göras. Nyängen är ett bra exempel på hur investeringar skall hanteras och vi sticker inte under stol med att FSob varit mycket aktiva i sökande efter alternativ.
Det är vanligt att man för att minska skulder avyttrar egendom. Staden har en hel del, Marstad (där hyresgästerna är skyddade av LRs regler), mark på Möckelö, ÅCA-tomten, Horellimarken, Ruskens hus, tomter i Österbacka, Svärtesgränd, Storgärdan , Södra Lillängen och en del våningshustomter. Det här borde tillsammans inbringa 10 – 15 miljoner euro i försäljning och kanske 1 miljon euro årligen i skatter från nya invånare.
Staden borde se till att entreprenörer kommer i gång att bygga ut och sälja dessa områden. Här finns potential till en halvering av skuldbördan och en ökad löpande inkomst för staden.

Som visat ovan så finns andra reella alternativ till minskning av skuldbördan. Det löser inga problem att flytta penningbehovet till nästa fullmäktigeperiod.

Johan Ehn, FSob
Lennart Isaksson, gruppledare, FSob
Nina Lindfors, FSob
Donny Isaksson, FSob