DELA

Ingen ”konflikt” gällande detaljplaneringen av Smakbyn

Sunds kommun vill framhålla att det inte råder någon “konflikt” när det gäller detaljplaneringen av Smakbyn och angränsande tomter, som Nyan försöker påskina i en artikel 23.12.2013.
Områdesarkitekt Ursula Koponen uttalar sig i samma artikel på ett sätt som kan tolkas som att detaljplaneringen inte utförs på ett öppet och hederligt sätt. Det framgår inte i vilken roll UK uttalar sig, som privatperson eller som av Sunds kommun utsedd planerare för delgeneralplanen för Kastelholmsområdet och ledamot av arbetsgruppen, men kommunen anser det olyckligt att UK väljer att uttala sig i en fråga som är under planering – innan ett konkret förslag föreligger.
Sunds kommun vill framhålla att för kommunens del är det av yttersta vikt att allt gällande planeringsprocessen sköts korrekt och enligt lag, vilket kommunen anser att det har skett hittills.
Alla berörda, det vill säga markägare, rågrannar, kommuninvånare och övriga intresserade ska, såsom anges i lag, få möjlighet att yttra sig om planförslaget. Alla synpunkter som framförs innan den 23.01.2014 ska sedan beaktas när planeringen slutförts för Smakbyn-området.
Därefter sker fortsatt behandling inom Sunds kommun, planförslaget ställs ut och var och en kan framföra synpunkter under utställningstiden före det förs till fullmäktige.

För kommunen är det en hederssak att respektera den demokratiska ordning som innebär att det i sista hand är invånarna i Sund som via sina folkvalda representanter i kommunfullmäktige avgör och bestämmer i alla frågor som berör markplanering och -användning inom kommunens gränser.
Christer ”Krille” Mattsson
Kommunstyrelseordförande i Sund