DELA

Ingen brist på ren vindkraft

Henning Lindström: I vår debatt har jag efterlyst dina kommentarer till hur mycket CO2 , och "skitig" elenergi vi kan spara in, om vi ersätter de elektriska kylmaskiner som står för komfortkylan i fastigheter inom Mariehamns Energis område med naturkyla från bergvärmebrunnar?
För att kyla 3 kWh med kylmaskiner, behövs 4 kWh energi, kondenskraftsproducerad marginalel!
Komfortkyla får vi, som bekant "på köpet" om vi installerar bergvärme för uppvärmningen. Då använder vi slingorna o de bergborrade energibrunnarna, som håller c:a + 6 grader, som "kylkälla" Den enda energi som går åt för att driva detta system, är cirkulationspumpar på några hundra watt, räcker till komfortkyla till en stor fastighet.
Då du konsekvent antar att all tillkommande värmepumpsdrift går på marginalel, eller kolkondenskrafttillverkad el, måste väl i konsekvensens namn, det motsatta ske, om vi kan minska på elanvändningen. För varje kWh kylmaskinsproducerad komfortkyla, vi kan byta ut mot naturkyla från berget, minskas det förhatliga CO2-utsläppet med så där 470 gr/kWh.

Nu har vi bara diskuterat CO2 utsläpp. Men jag vill veta hur mycket svavelsyra era 6800 ton 0,5%ig tjockolja, sprider ut över Mariehamn, med omnejd? I reella tal betyder det 34 ton svavel per år!
Varför släpper ni ut rökgaser som fortfarande innehåller c:a 13 % av den dyra energi, ni har köpt och importerat för dyra pengar?
Varför tar ni inte vara på all energi som oljan innehåller, genom att sänka rökgastemperaturen till 20 grader C?
Jo, jag vet svaret. För att när rökgaserna går under 120 grader C, så bildas svavelsyra ! Dvs Era skorstenar o pannor skulle frätas sönder på kort tid av svavelsyran, om rökgastemperaturen går under 120 grader.
Då har man funnit ett praktiskt sätt att lösa det problemet. Man bygger jättehöga, isolerade skorstenar, som håller rökgastemperaturerna på topp hela vägen upp, så man kan sprida ut svavlet på ett större område. Där kallnar ju rökgaserna, och då har man flyttat svavelsyrabildningen upp i luften i stället, som sen faller ner som surt regn över oss alla. Eureka!

På något sätt försöker du vrida debatten, så att era utsläpp från de 34 % bioenergi ni bränner, skulle vara till gång för naturen.
Då frågar jag igen: Varför bygger ni då en 50 meter hög skorsten vid er nya biogaspanna, om rökgasen därifrån nästan bara "doftar blommor" ? Svar: Samma orsak som med tjockoljeledningen, sprid ut skiten över ett större område, så märks det inte så mycket.
Jo du har rätt i att jag vill att alla människor skall få känna glädjen av att ha sina hus uppvärmda / komfortkylda på det mest ekonomiska och miljövänliga sätt som finns: Värmepumpar, som får drivenergi från vidkraft!! Dessutom till bara 1/3 av kostnaderna för tjockoljeproducerad fjärrvärme, vilket också medför stor kondenskraftsproducerad marginalel för komfortkylan!
Det verkar inte bli nån brist på vindkraft på Åland i framtiden, man talar ju om att vi t.om skall exportera ren vindenergi.
Per-Åke Pettersson