DELA

Inga barn får diskrimineras

Även efter den uppmärksammade veckan mot rasism vill vi ledare för flera finländska barnskydds- och familjeorganisationer vill påminna om att alla människor har lika värde och rättigheter, och att ingen får diskrimineras. Vi vill speciellt poängtera att inget barn får diskrimineras eller särbehandlas på grund av barnets eller föräldrarnas ursprung. Detta statueras både i FN:s konvention om barnets rättigheter och Finlands grundlag.

FN:s konvention om barnets rättigheter, är ett exceptionellt omfattande och detaljerat avtal om mänskliga rättigheter som skapar förutsättningar för en god barndom. Den internationella kommittén för barnets rättigheter har definierat fyra av artiklarna i barnkonventionen som så kallade allmänna principer. En av dem är att inget barn får diskrimineras.

Trots lagar och bestämmelser om likabehandling uppger barn och unga sig möta rasism och påhopp på grund av kön, ras, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Detta är oacceptabelt och bör motarbetas på ett brett plan i hela samhället. Alla vuxna bör föregå med gott exempel i arbetet mot rasism. Varje barn har rätt till ett speciellt skydd och bör bemötas med lika värde.

Finlands nationella barnstrategi publicerades i december 2020 av den parlamentariska arbetsgruppen. Den ska trygga att grundrättighets- och människorättsförpliktelserna som gäller barn genomförs på ett målinriktat och konsekvent sätt, och att arbetet ska ske över regeringsperioder. Barnets rättigheter utgör en stark grund för barnstrategin med syfte att trygga barnets helhetsutveckling. Genom strategiska val och genom en målmedveten implementering av barnstrategin kan barnvänliga beslut fattas och ett barnvänligt samhälle byggas.

Barndomen väntar inte på ljusare tider. Barns och ungas liv är här och nu. Barndomstiden, uppväxtmiljöerna och världsläget påverkar alltid ett barns utveckling. Så även nu. Barn, ungdomar och unga vuxna har genomlevt två år av pandemi. En period under deras uppväxt som kommer att påverka dem på olika sätt. Konsekvenserna av coronapandemin och dess restriktioner kommer att kräva samhälleliga systematiska och långvariga åtgärder.

Barn och unga hann inte återhämta sig från pandemin då anfallskriget mot Ukraina bröt ut. Den nya situationen var en chock för människor världen över och påverkar speciellt barns och ungas psykiska välmående och framtidstro. De behöver hjälp och stöd för att behandla sina känslor av oro och rädslor. Detta stöd ska vi vuxna erbjuda dem i familjerna, inom småbarnspedagogiken, i grundutbildningen, på andra stadiet och på arbetsplatserna. Barn, ungdomar och unga vuxna behöver all hjälp och allt stöd de kan få för att hantera denna oväntade och skrämmande situation.

Vi sakkunniga vill påminna om vikten av investering i barn, ungdomar och unga vuxna. Genom att investera långsiktigt i denna målgrupps psykiska, fysiska och sociala välfärd, oavsett nationalitet, investerar vi även i framtiden. Barnets rättigheter är vuxnas ansvar på samhällets alla plan alla dagar under året.

PIA SUNDELL

VERKSAMHETSLEDARE BARNAVÅRDSFÖRENINGEN

HANNA MARKKULA-KIVISILTA

GENERALSEKRETERARE RÄDDA BARNEN R.F.

MILLA KALLIOMAA

GENERALSEKRETERARE MLL

ULLA SIIMES, VERKSAMHETSLEDARE

CENTRALFÖRBUNDET FÖR BARNSKYDD

RIITTA SÄRKELÄ

GENERALSEKRETERARE FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM

EIJA KOIVURANTA

VERKSAMHETSDIREKTÖR BEFOLKNINGSFÖRBUNDET

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp