DELA

Information finns i socialskyddsguiden

I tidningen Nya Åland 7.6.2012 tar Christina Hedman-Jaakkola under rubriken ”Spara 85 euro på bilskatten” upp att personer som har parkeringstillstånd på grund av funktionsnedsättning inte alltid får information om möjligheten till bilskattebefrielse. Hedman-Jaakkola riktar även en öppen fråga till handikappförbundet och vill veta vad förbundet anser.
Ålands handikappförbund r.f. kommenterar problematiken på ett allmänt plan nedan.

Handikappförbundets önskan är naturligtvis att informationen i samhället alltid skulle fungera optimalt, vilket inte är fallet i praktiken. Risken finns att myndigheter endast informerar om det som hör till det egna specifika arbetsområdet och inte hänvisar till andra myndigheter och serviceformer.
Det är ingen lätt uppgift för enskilda personer att hålla reda på alla de service- och stödformer som erbjuds och vilka instanser som erbjuder dem och ibland händer det tyvärr att personer ”faller genom systemet”.
I detta sammanhang kan nämnas att det går bra att kontakta handikappförbundet i olika ärenden som berör personer med funktionsnedsättning. Till handikappförbundets uppgifter hör bl.a. att informera om funktionshinder och funktionshindrades rättigheter på olika sätt. Detta sker bl.a. genom att förbundet årligen ger ut en uppdaterad socialskyddsguide, vilken innehåller information om olika stöd- och bidragsformer som berör personer med funktionsnedsättning.
I guiden finns såväl service som kontaktuppgifter till berörda myndigheter. T.ex. nämns möjligheten till befrielse från bilskatten genom ansökan till Statens Ämbetsverk på Åland. Guiden kan med fördel fungera som informationskälla för både privatpersoner och myndigheter.
Susanne Vinberg
Verksamhetsledare, Ålands handikappförbund r.f.