DELA

Inbjud ÅHS personal till diskussion!

I sin replik den 22 oktober på min insändare den 19 oktober konstaterar Roger Jansson att diskussionen blir rumphuggen eftersom jag inte haft tillgång till det förslag den så kallade RoR-gruppen redogör för på presskonferensen den 13 oktober. Jag håller med, men denna rapport finns ännu inte tillgänglig för ÅHS anställda vilket är synd. Jag är därför hänvisad att ta del av pressreferat. Jag vill bemöta Roger Jansson på några punkter.

Landskapsregeringen har att följa det regelverk (lagar och förordningar) som ett överordnat organ – lagtinget fastställt. Inom föreningslivet fastställer årsmötet stadgarna som styrelsen arbetar efter. Inom ÅHS däremot så stiftar styrelsen själv det reglemente och den organisationsplan man arbetar efter. Enligt min mening bör ett reglemente fastslås av styrelsens uppdragsgivare – landskapsregeringen. Detta borde vara naturligt och självklart.

Vi har genom åren förlorat två anestesiläkare, en sjukvårdschef och en förvaltningschef delvis beroende på att dåvarande styrelse endera övertagit beslut i frågor som reglementsenligt legat på tjänstemannanivå eller fattat beslut utan stöd i gällande lagar och förordningar. Mot denna bakgrund så framstår det som både angeläget och nödvändigt att reglementet fastställs av uppdragsgivaren, LR. ( Personligen anser jag även att vi bör övergå till en styrelse under ansvarig ministers ledning med medlemmar utsedda utifrån kompetens och inte på basen av partibok).

En samarbetskommitté har säkert sin plats men facket har ett betydligt vidare uppdrag. I första hand naturligtvis att förhandla fram och underteckna tjänstekollektivavtal men också i att arbeta för att de anställda har en rimlig arbetssituation och i att bevaka att gällande avtal efterlevs. I arbetsgruppens förslag ges facket varken insyn i styrelse eller i ledningsgrupp.

Uppgiften att övervaka efterlevnaden av gällande avtal framstår som speciellt angelägen nu när förvaltningen eventuellt anser att gällande avtal inte skall tillämpas i vissa fall – rätten till traktamente vid utbildnings- och tjänsteresor till Sverige. Denna fråga har lett till en hel del turbulens inom ÅHS där Akava Åland begärt en avtalstolkningsförhandling. För närvarande är det oklart om förvaltningen anser att gällande avtal bör följas på denna punkt.

Ledningsgruppen består idag av fem personer – var och en med ett av styrelsen i reglementet och tjänstebeskrivningen definierat ansvarsområde och uppdrag. I förslaget vill man ge förvaltningschefen beslutsrätten i alla beslutsärenden där ledningsgruppen inte är enig. Detta är ett unikt paradigmskifte. Ledningsgruppens medlemmar kan alltså fråntas sitt beslutsmandat inom sina respektive ansvarsområden. Till exempel fråntas chefläkaren sin möjlighet att utse den lämpligaste klinikchefen för att förverkliga de olika klinikernas medicinska uppdrag. Kan man då verkligen anse att chefläkaren har det medicinska ansvaret?

En klinik definieras av ett specifikt medicinskt uppdrag t.ex. anestesi, gynekologi, kirurgi eller internmedicin. Uppdraget är att förverkliga och tillgodose det medicinska behovet inom ifrågavarande specialitet på bästa möjliga sätt.

I realiteten utgör de ansvariga läkarna och avdelningsskötarna den viktigaste organisatoriska resursen i förverkligandet av detta uppdrag. En övergripande klinikledning som inkluderar samtliga avdelningsskötare, överskötare, medicinsk chef och klinikchef framstår som en teoretisk konstruktion som har väldigt lite med verkligheten på golvet att göra. Syftet är vällovligt – att avskaffa de dubbla hierarkierna inom vård- och läkarkollektivet – men resultatet kan dessvärre bli det motsatta. Drar klinikchef, medicinsk ansvarig och överskötare åt olika håll så uppstår kaos.

Jag är mycket glad att arbetsgruppen valt att invitera allmänhet och anställda inom ÅHS till en bred och förutsättningslös diskussion om ÅHS reglemente och organisationsplan. Arbets- gruppens slutrapport måste dock omgående bli tillgänglig för hela ÅHS personal. Tillsvidare har rapporten endast delgivits styrelse, ledningsgrupp och presenterats i media. Det är väl inte meningen att presentera ett slutgiltigt förslag för personalen som inte mer kan förändras?

Jag hoppas nu på en öppen och prestigelös debatt med många deltagare som gör ett bra ÅHS ännu bättre.
Mogens Lindén