DELA

Ida Mann ska vara kvar

Personalen inom stadens ”Stadsmiljösektor” har med bestörtning och stor förvåning via nyhetsmedia blivit upplysta om att sektorns nytillsatta förvaltningschef Ida Mann efter sin prövotid inte kommer att erbjudas fortsatt anställning.

För alla inom sektorn kom detta som en verklig kalldusch, då man inom förvaltningen upplever att Ida med stort intresse och energi tagit sig an uppgiften med att bygga upp en ny och på sikt väl fungerande stadsmiljöförvaltning. Stadsstyrelsens beslut om att inte fortsätta Idas anställning togs med en ärendeberedning av stadsdirektören och personalchefen som grund. Ingen av de berörda avdelningscheferna inom stadsmiljösektorn har tillfrågats om synpunkter eller input i frågan och därmed ser vi inom sektorn att beslutet tillkommit på för oss okända grunder. Tyvärr, då hela hanteringen av ärendet varit hemlighållen, så har det efter beslutet, inom olika personalgrupper uppkommit en hel del rykten angående orsaken till det tråkiga beskedet. Upprörda känslor och ryktesspridning har vi har inom sektorn försökt dämpa genom att hålla personalmöten för att låta personalen ventilera sina synpunkter. Utgående från vad som sagts vid personalmötena kan man dock konstatera att en enhällig ståndpunkt finns från personalen sida: Ida ska vara kvar! Vad kan staden ge oss för svar? Hur blev det så här?↔

↔Håkan Lindén

Tf samhällsteknisk chef