DELA

Hur räknar de?

Hur räknar ordförande i Hamnbolaget och Infrastrukturnämnden samt föredraganden i Infrastrukturnämnden? Här nedan ett utdrag ur Infrastrukturnämndens föredragande pubilcerad i Nyan 3.3-15

Endast den sista posten kommer på ”skattebetalarna”, resten har betalats av hamnen och finansieras således i slutändan av bolaget med avgifter, skriver infrastrukturdirektör Kai Söderlund i sin sammanställning av kostnaderna.

Vad jag kan förstå så är även hamnbolagets pengar mariehamnarnas, det är ett bolag ägt av Mariehamns stad och inkomsterna ifrån det bolaget påverkar skatterna, mera vinst ifrån hamnbolaget så mindre skatt för mariehamnarna.

Nedan mitt rättelseyrkande som tydligen kostade skattebetalarna ytterligare 3000 euro.

Önskar framställa detta skriftliga rättelseyrkande gällande Infrastrukturnämndens beslut av den 28.01.2015 § 7 gällande Entreprenadtvist Matargångar kaj 6, Ålands Bygg AB där undertecknad föreslog att förlikningsavtalet skulle förkastas men fick inget understöd av övriga nämndmedlemmar så förslaget förföll. Undertecknad reserverade sig mot beslutet.

Undertecknad önskar att kostnader och ansvarsfördelning utreds i första hand mellan den av staden anlitade projektören Hagelberg och staden.

Därefter utreds kostnaderna och ansvarsfördelning mellan staden och byggnadsfirman Ålands Bygg Ab.

Undrar också om detta ärende kan beslutas i Infrastrukturnämnden, dels på grund av den höga föreslagna summan om 525.000 euro av mariehamnarnas skattemedel i förlikningsavtalet samt om den juridiska kompetens för ett sådant beslut finns inom Infrastrukturnämnden, undertecknad har det inte vilket jag påpekade på mötet men söker ändå rättelseyrkande i beslutet samt önskar att ärendet överföres till stadsstyrelse och fullmäktige för beslut.”

Ann Gottberg

medlem i Infrastrukturnämnden