DELA

Hur organiseras åldringsvården på bästa sätt?

Det är viktigt att debattera åldringsvården, då alla är värda en god ålderdom, och att få god vård. Vare sig man bor i det egna hemmet eller på annat sätt, är det viktigt att känna delaktighet i hur vården utformas och att veta hur man kan påverka de beslut som rör en själv.

Vården av och omsorgen om de årsrika hör till socialvården, som regleras av flera lagar, men det är lagen om klienters ställning och rättigheter som ska främja klientmedverkan och garantera vård av god kvalitet. Vidare ska klientens önskemål, åsikter samt individuella behov beaktas då klienten vårdas. En plan över vården (vårdplan) ska göras upp i samråd och klientens medbestämmande eller självbestämmande ska givetvis tas hänsyn till då klienten är expert på sin egen situation.

Jag skulle gärna se flera förebyggande åtgärder och insatser för att främja en god ålderdom, kanske en fortsättning och/eller utökning av de förebyggande hembesöken som ges till de årsrika. Det behövs även bättre information om vilka rättigheter och stöd det finns att tillgå, liksom hjälpmedel för den som har fysiska begränsningar.

Den som önskar kan skriva ett vårdtestamente, d.v.s. en viljeyttring om sin kommande vård. Viktigt är ett nära samarbete och kompetensutbyte med alla aktörer inom äldrevården, och vi behöver se närmare på vilket sätt åldringsvården borde organiseras för att vara optimalt.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)