DELA

Hur ordna äldreomsorg till rimligt pris?

Socialnämnden har beslutat att ingå avtal med Salacia Ab, Villa Gustava, om att köpa sex platser för ”avlastnings- och korttidsboende” eller s.k. effektiverat serviceboende fram till årets slut. Priset per boendeplats är 220 euro per dygn. Nettokostnaden för staden efter avdrag av moms och klientens egenavgift (uppskattad till 30 euro/dygn) är 179 euro. Motsvarande kostnad för effektiverat serviceboende, med samma egenavgift, kostar staden 118 euro på Folkhälsan där staden hyr upp sex boendeplatser. Villa Gustava är således över 50% dyrare än Folkhälsan för likvärdigt boende. Räknat med samma egenavgift är kostnaden på Mariegård 140 euro per dygn, dvs. 39 euro billigare än Villa Gustava. Man hävdar att siffrorna inte är jämförbara. För vår del är det väldigt enkelt att jämföra 118 och 140 euro med 179 euro i kostnad per dygn för likvärdigt boende!

Är det rimligt att Mariehamns stad köper tjänster för effektiverat serviceboende från Villa Gustava till ett pris som är väsentligt högre än vad Folkhälsans och Mariegårds effektiverade serviceboenden kostar? Stadsfullmäktiges vägkost den 16 juni till stadsstyrelsen var att Villa Gustava ska erbjuda ”en prissättning som motsvarar stadens kostnad för egen äldrevård på motsvarande nivå”. Det föreliggande avtalsförslaget uppfyller dock inte på långt när detta villkor.

Det finns också en del andra punkter i avtalet som bör ändras i ett eventuellt framtida avtal. Den första är givetvis att dygnskostnaden bör sänkas i linje med fullmäktiges beslut. Privata initiativ där kostnaden är i nivå med vad staden betalar för motsvarande service i egen regi kan vara ett komplement. Socialnämnden bör undvika att använda ordet ”vård” då man menar ”omsorg” av den enkla orsaken att ”vård” tillhandahålls och bekostas av landskapet medan ”omsorg” bekostas av kommunerna. Vidare bör staden endast betala för det faktiska utnyttjandet av boendeplatser på Villa Gustava. Slutligen bör avtalet innehålla en precisering som säkrar klienternas boende på Villa Gustava till dess ansvariga myndigheter eller anhöriga kan erbjuda annat lämpligt boende.

Enligt uppgift från socialförvaltningen överskrider behovet av effektiverat serviceboende vida de sex platser på Villa Gustava man nu avtalat om. Behovet just nu är minst 20 nya platser. Socialnämnden och – förvaltningen måste alltså ta ett helt annat grepp på problemet och skyndsamt ta fram förslag till (tillfälliga) lösningar. Förseningen av Trobergshemmet sätter ytterligare press på att få fram nya platser. Med så stort behov av nya platser bör det vara möjligt att få fram lösningar med dygnkostnader i nivå med stadens kostnad för effektiverat serviceboende i egen regi. Den prognostiserade ökningen plus inflyttningen av 75-plussare indikerar tyvärr att siffrorna i Äldreomsorgsprogrammet 2008-2030 är för låga och behovet av olika typer av äldreboenden kommer att vara betydligt större än vad man förutsett.

Hela den här problematiken visar väldigt tydligt hur viktigt det är med en utbyggd kommunal service för en hållbar äldreomsorg. Om inte, kan staden riskera att försätta sig i en situation där man tvingas godkänna oskäligt höga priser.
Kalle Fogelström (s)
Igge Holmberg (s)