DELA

Hur länge ska jävsituationen få fortgå?

Vd Stefan Rumander som haft åratal på sej får nu plötsligt brått att beställa en “oberoende” utredning.

Det hävdas att ändrade rutiner för attestering av fakturor skulle ha löst problemet. Han medger dock att syftet egentligen är skydda projektchefen från anklagelser om jäv när hon direktupphandlar från sin man.

Att vd går in och signerar fakturor i projektchefens ställe betyder ju inte att jävssituationen försvinner, utan bara att den blir lite svårare att upptäcka.

Stefan Rumander har en mångårig bakgrund i spelbranschen men saknar relevant utbildning eller erfarenhet för att göra egna bedömningar inom bygg- och planeringsprojekt. Nya attesteringsrutiner hjälper inte utan vd är ändå helt hänvisad till sin projektchef vilket betyder att jävsförhållandet kvarstår intakt.

Rumander hävdar lite arrogant att 70 000 euro är småpengar och att man får lov att se lite mellan fingrarna. Fakturabeloppet har dock ingen avgörande betydelse för sakfrågan om misstänkt jäv. Mönstret känns också bekant; Stefan Rumander har även tidigare hotat med att använda landskapets pengar för att pressa mej och tvinga sin vilja igenom.

Han påstår vidare att största delen av upphandlingarna skulle vara konkurrensutsatta medan några är motiverade direktköp. Det framgår dock att i aktuella fall handlar det nästan bara om rena arkitektuppdrag som direktupphandlats av projektchefens mans företag, som däremot är ett renodlat ingenjörsföretag, och detta samtidigt som etablerade arkitektföretag lämnats helt åsido!

Även påståendet om motiverade direktköp låter helt osannolikt –hur kan Fastighetsverket veta vad vi arkitekter har att erbjuda när man aldrig ens har ställt frågan?

Rumander frågar också om projektchefens man ska uteslutas från verkets upphandlingar, vilket tyder på stor okunskap. Enligt förvaltningslagen är hon skyldig att själv anmäla jäv, och ska sen ersättas med en ojävig person. Lagen är väldigt tydlig på denna punkt.

Det påstås att tilldelningsbeslut alltid hanteras av ojävig person även fast Rumander nog väl vet att detta inte är sant. I upphandlingen för geriatriska signerades både inkomna anbud och tilldelningsbeslutet av projektchefen trots att hennes mans företag var inkluderat i ett av anbuden. Fakta är alltså att hon har brutit mot lagen genom att inte anmäla jäv, och vd har genom att inte förorda någon annan att hantera ärendet i hennes ställe.

I artikeln säger Rumander att han konstaterar att landskapets handbok för offentliga upphandlingar inte gäller för Fastighetsverket. Sitter han nu rakt upp och ner och ljuger för oss ålänningar? Eller vet han inte att det på sidan tre i handboken entydigt sägs att Fastighetsverket omfattas av reglerna?

När jävssituationen första gången påtalades svarade styrelse och vd att man strikt följer landskapets handbok som bland annat stipulerar att ” Beställaren ska dokumentera varför man tillfrågat en viss leverantör men inte andra”. När det sen frågades efter just dokumentation och motiveringar ger Rumander svaret att det inte finns nån dokumentation eftersom upphandlingarna i många fall gjorts bara muntligt. Styrelse och vd intygar alltså själva att man bryter mot landskapets upphandlingsregler!

Rumander påstår att det är kutym att verkets styrelseledamöter jävar sig vid behov. Vid styrelsens möten den 27.11.2017 (§88) och den 16.1.2018 (§12) behandlades frågan om projektchefen misstänkta jäv och det är anmärkningsvärt att vid båda tillfällen deltog hon själv i ärendenas behandling.

Trots att projektchefen var “dubbelt” jävig såg alltså inte styrelsen något hinder för att hon skulle få vara med och påverka utgången som direkt berörde både henne själv och hennes man.

Man undrar, hur länge ska detta få pågå?

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag har ingenting att dölja och att allt som här ovan sägs går att leda i bevis.

MICHAEL DONALDS
ARKITEKT SAFA

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Fakta har visat sig vara svårframkomligt i dialogen med Michael Donalds varför en mer lågaffektiv taktik förhoppningsvis är bättre och därav endast korta svar på de mest påfallande felaktigheterna:

• I landskapsregeringens beslut gällande upphandlingar daterat 8 mars 2018 stadgas uttryckligen att landskapets affärsverk inte berörs av landskapsregeringens interna upphandlingsrutiner. Fastighetsverket är fristående. Undertecknad framför sålunda bara sanningen.

• Trots att Fastighetsverket har stor frihet att upphandla eller köpa tjänster så väljer vi att upphandla nästintill alltid och även för betydligt mindre summor än tröskelvärden, till exempel fastighetsförmedlingstjänster, juridiska tjänster, revisionstjänster och förstås allahanda byggtjänster.

• Ibland behöver vi göra direktupphandling av tids- eller effektivitetsskäl. Helt enkelt för att det är totalekonomiskt mest fördelaktigt. Då gör vi det.

• Förutom projektchefen finns andra enhetschefer och ingenjörer som efter uppdateringen av attestregelverket 2017 gör beställningar, signerar beslut eller avtal eller konterar fakturor om jäv föreligger. Undvikande av närståendetransaktioner gäller alla medarbetare på Fastighetsverket.

• Alla företag ska behandlas lika vid startlinjen. Sen ser vi internt till att inget jäv i beslutsfattandet förekommer. Donald vill att vissa företag helt ska uteslutas från allt samarbete med landskapet.

• Donalds kommentar om geriatrisk klinik är korrekt men väsentlig information utelämnas. Donalds arkitekter uppfyllde nämligen enligt juridisk expertis inte ska-kraven vid upphandlingen på grund av för lite erfarenhet av sjukhusbyggnader. Billigaste giltiga anbud lämnades av en konkurrerande arkitektfirma vars utförande arkitekt som tilläggsinformation listat teknisk hjälp av en namngiven person. Fastighetsverket hade inte efterfrågat någon sådan teknisk hjälp utan det var utanför upphandlingen. Undertecknad visste inte heller att denne person vid tillfället börjat arbeta hos projektchefens mans företag där de numera är sju anställda enligt hemsidan. På grund av detta förbiseende begick vi det administrativa misstaget att även projektchefen på Fastighetsverket förutom undertecknad skrev under beslutet. Rätteligen borde en annan ingenjör och undertecknad gjort det men vi förbisåg namnet i det digra upphandlingsmaterialet. Det var beklagligt men torde enligt juridisk expertis inte leda till att upphandlingen förfaller. En upphandling Donalds fördröjer genom besvär till marknadsdomstolen och där åldringsvården på Åland är förloraren.

• Donalds anser att undertecknad med en politices magisterexamen samt en MBA och femton år i ledande ställning på Paf har fel erfarenhet att leda Fastighetsverket. Styrelsen sökte i rekryteringen en person med erfarenhet av ekonomi och administration.

Fastighetsverket gör nu ett arbete med att dokumentera alla tekniska och administrativa skeden i ett byggprojekt. Det är relativt omfattande och vi har därför upphandlat en revision av processen i sig samt sedermera hur vi följer den. Arbetet är ett steg i att förbättra och professionalisera Fastighetsverkets verksamhet, ofta kallat ”corporate governance”. Naturligtvis är revisionsfirman PWC oberoende då nu Donalds framför något annat.

Det är bra att offentligägda verksamheter granskas. Vi på Fastighetsverket har ett brett arbetsfält och gör många projekt per år. Vi tycker vi har god fart och riktning framåt men vi kan bli bättre och vi hävdar inte att vi alltid är felfria. Ingen är det. Men styrelse, revisorer och en informerad ägarenhet och landskapsregering ser ingen orsak vidta de åtgärder Donalds och hans juridiska ombud önskar.

STEFAN RUMANDER
VD FASTIGHETSVERKET