DELA

Hur kan man göra det lätta så svårt?

När vi läste artikeln i måndagens tidningen Åland (31/5) gällande stadens hantering av bygglov och andra ärenden så verkar det bekant med tanke på det vi upplevt på BAB Mariehamns Ringvägen.

Våra radhus är byggda 1968 då man inte planerade för varken sophantering eller parkering, varför vi under många år har arrenderat ett område av staden, där vi på egen hand har byggt upp ett sophus. Området är beläget mellan våra två radhus och fungerar inte som genomfart till något annat område eller andra bostäder. Det är en ren återvändsgränd. Enligt gällande stadsplan är just det området noterat som parkmark och därför har vi nu efter stadens begäran arbetat med att återställa miljön. Detta skedde med en deadline som var kort och området skulle vara återställt till nyår 20-21 då staden inte gick med på att förlänga arrendet, vilket de gjorde på samtliga parkmarker.

Under vår arrendeperiod har Mariehamns stad på vårt arrendeområde anlagt en skyddsväg bakom radhuset för en enskild aktieägare utan bolagsstyrelsen vetskap och deltagande. Staden har även utfört sprängningsarbeten vid ett tillfälle på området. Då den aktuella aktien såldes så plockades plötsligt skyddsvägen bort av staden och området förvandlades till en obrukbar leråker.

Vi vill planera och hantera vårt avfall enligt alla regler och har bett flera instanser om stöd i planeringen. Mötena har varit många med bland andra stadsarkitekten, infrastrukturchefen, representanter från Renhållningen och Mise. På stadsarkitektkontorets rådan lämnade vi in en ansökan om ändring av stadsplanen för att köpa eller arrendera ett mindre område för vårt sophus. Av någon anledning blev denna ansökan förkastad och kom inte ens upp till behandling. Vi fick även kännedom att vi hade det fulla ansvaret att återställa hela parkmarken trots att det inte var BAB Mariehamns Ringvägen som byggt skyddsväg och sprängt i området.

Buden är många och otydliga. Beslut verkar fattas utan grund eller kunskap om vad som händer i området.

I dagsläge har vi fått sälja sophuset och efter diskussioner återställt en del av parkmarken. Arrangerat en tillfällig sophanteringsplats under en annan aktieägares parkeringstak, samt har en lång process framöver för att få en hållbar sophantering för de 18 aktieägarna. Tillstånd skall sökas, byggplan skall godkännas, vi behöver köpa en bit mark av staden och ett nytt sophus behöver byggas. Detta är budgerat till cirka 70 000 euro.

Mycket tid har gått till detta, vi hade en bra lösning som delvis var godkänd från staden. Nu hamnar vi på att fördela en ny stor summa på aktieägarna igen för något som gjorts komplicerat. En lätt sak har blivit svår. Är det såhär våra skattepengar skall hanteras, att lägga vägar för att sedan riva upp dem? Att inte stödja invånare i staden så att de kan hantera sitt hushållsavfall?

En fråga som vi även ställer är att vi är bara ett BAB i staden bland många. Görs allt på liknande sätt så förstår man att utvecklingen stannar.

JOHANNA BJÖRKVALL

JOHANNA MUUKKONEN

STYRELSEN FÖR BAB MARIEHAMNS RINGVÄGEN