DELA

Hur hanterades asbesten i polishusrivningen?

Den gamla industribyggnaden bredvid polishuset i Mariehamn revs under förra året. Byggnadsmaterialet innehöll asbest vilket klassas som farligt avfall. Asbest är mycket skadligt för hälsan när det bryts ner och andas in till exempel i form av damm. Den som river skall dessutom enligt lag inneha rivningstillstånd och garantera att närmiljön ej utsätts för hälsovådlig fara.

Vid rivningen spreds antagligen asbestdamm över en yta utan att åtgärder togs för att informera om faran eller för att begränsa omfattningen av spridningen.

Asbest klassas som farligt avfall och måste därför hanteras enligt särskilda riktlinjer. Detta för att garantera att avfallet behandlas säkert och korrekt för att hindra att farligt avfall kommer ut i vår åländska miljö. Farligt avfall måste enligt då gällande renhållningslagen gå att spåra från avfallsinnehavaren till slutomhändertagandet.

Detta sker genom ett identifieringsdokument som beskriver hur avfallet hanterats från avfallsinnehavaren, i detta fall Fastighetsverket, till godkänd avfallsmottagare. Mot bakgrund av den tragiska historien om tjärasfalten från Ålandsvägen har vi begärt ut identifieringsdokument från Fastighetsverket utan att få ta del av dessa. Identifieringsdokument skall upprättas enligt lag och avfallsinnehavaren skall ha dessa dokument tillhanda.

Sköttes rivningen av industribyggnaden på ett lagligt sätt som inte utsatte människor i närheten av industribyggnaden för asbestdamm? Levererades asbesten till en godkänd mottagare efter att rivningen var avklarad eller vad hände egentligen med det farliga avfallet?

Vi anser att det är ett samhällsansvar för all offentlig verksamhet att garantera att allt går rätt till vad gäller hanteringen av farligt avfall. Det offentliga skall gå i täten och vara en förebild för hur övriga aktörer bör agera vad gäller miljöarbete. Det är av stor vikt att det offentliga visar vägen och tar sitt ansvar för att vi ska ha en chans att ställa om till ett miljömässigt hållbart samhälle. Vidare skall det offentliga vara just det, Offentligt. Det skall vara möjligt för varje medborgare och särskilt politiker, att granska myndigheters agerande utan att begränsas.

Obunden Samling ställer de svåra frågorna och vi kommer att fortsätta ifrågasätta beslut och ställningstaganden. Det mår hela Åland bra av.

OBUNDEN SAMLING
ANDERS HOLMBERG
CHRISTIAN WIKSTRÖM
SUNE AXELSSON
CONNY NYLUND