DELA

Hur förebygga livslångt utanförskap?

Ingen ung människa ska behöva lida av psykiska besvär på grund av att det inte finns tillräckliga resurser inom vården. Idag mår många, psykiskt dåligt och det är inte alltid lätt att få hjälp innan en allvarligare problematik har utvecklats.

Den negativa utvecklingen måste vändas. Samhället har inte råd att riskera att en hel generation hamnar i ett livslångt utanförskap.

Utanförskap och marginalisering av människor i samhället kostar mycket, såväl i mänskligt lidande som i pengar. Vägen mot ett utanförskap, ett marginaliserat liv i varierande grad dominerat av till exempel missbruk, psykisk sjukdom, långtidsarbetslöshet, går dessutom i allt snabbare takt. Har man väl hamnat där är vägen tillbaka till samhällsgemenskapen lång och svår.

För att vända dagens negativa utveckling måste vi därför våga tänka och agera i nya banor.

Synsättet vi b orde utgå från är att individen sätts i centrum och att en helhetssyn skapas kring personen, i stället för att sätta organisationen eller professionen och dess intressen i centrum.

För att kunna bryta nuvarande trend måste ökad samverkan åstadkommas mellan alla inblandade instanser, för att få bort frånvaron av en helhetssyn.Detta är en viktig del som är nödvändig för att kunna hjälpa personen tillbaka till samhället.

Utökade resursen till psykvården kommer att vara nödvändiga! Även andra deltagande instanser såsom soc och ams bland annat kommer att behöva stärkas både finansiellt och medelst kompetenshöjningar av olika slag.

Detta kommer att vara en av de mest prioriterade förändringarna jag vill arbeta för om jag blir invald som lagtingsman/kommunalfullmäktige ledamot.

Stefan Jäkälä (ObS)