DELA

Hur ”djupt” är Lilla torget?

Varför gräver inte Ålandstidningen och Nya Åland mera ”på djupet” i ärendet Lilla torget och byggnation i hörnet Strandgatan/Nygatan (Korv-Göran). Med andra ord, varför ägnar sig tidningarna inte åt så kallad undersökande journalistik?
Är Nyan på något sätt förhindrad på grund av sin dess ägarstruktur? Niklas Lampi hade en alldeles utomordentlig ledare 09.07.2010, men någon uppföljning har vi inte sett. Är Lampi med medarbetare av någon anledning förhindrad att gå ”på djupet”?
Jag vet inte om man hittar ”de begravda hundarna” som Lampi skrev om, men något konstigt finns här tycker även jag.

Det finns
ett antal frågor som bör få svar, och här har pressen sin uppgift, några av dem är som följer:
n Varför är ägarna till ASP-huset (Strandgatan) så oerhört passiva i debatten? Finns det krafter bakom som vill se annan verksamhet i bottenvåningen, till exempel Korv-Görans ”samarbetspartner” O’Learys?
n Varför förordade landskapsregeringen bankgarantin? Utan denna hade tomten fortfarande varit en öppen plats.
n Hur är det med ”parkeringsfrågan”? Hur mycket tjänar staden på friköpta parkeringsplatser? Är det dessa intäkter som ligger till grund för vansinnesbeslutet?
n Varför fick Sviberg byggnadslov, med oförklarlig dispens, snabbare och på ett märkligare sätt än något annat ärende hanterats i Mariehamns stad? Har det att göra med hans uteblivna tillstånd för att riva ”rucklet” Kinohuset?
n Korv-Göran fick inte bygglov för uteservering söder om huset (Harriet Tuominen!). ”Korvkiosken” är dock byggd i så god tid före beviljandet av tillstånd att dörren till den planerade södra terrassen finns kvar! Varför byggde de huset så långt i förväg? Vilka löften har Korv-Göran på förhand erhållit, av vem och varför?
n Har tekniska nämnden och byggnadsnämnden i Mariehamns stad överhuvudtaget haft någon kommunikation med varandra angående att Nygatan med intilliggande kvarter skall göras mer turistvänligt?

n Hur kan Lotta Wickström-Johansson klara sig igenom det här så lindrigt som hon hittills gjort? Hon är ordförande i byggnadsnämnden och ytterst ansvarig för byggnadslovet gällande hörntomten Strandgatan/Nygatan:
1. Varför bordlades inte ärendet för ytterligare diskussioner med bland annat tekniska nämnden och stadsplanenämnd. Bordläggning hade också varit logiskt med tanke på ordförandes egen extremt korta förberedelsetid inför mötet 28.06.10 (anlände till Mariehamn kvällen 27.06.10).
2. Varför beviljades tidigare byggstart? Lotta Wickström-Johanssons prat om ”att nämnden inte hade något val” stämmer inte. Det fanns inte någon anledning att ge dispens, så varför?
3. Stadsplanen säger att eventuell byggnation på hörntomten skall gå i K-märkt stil, medan Lotta Wickström-Johansson säger ”att det finns inte några sådana krav””. Hur är det möjligt? Har beslut fattats på felaktig grund?
4. Lotta Wickström-Johansson säger, ”man kan bygga hur fult som helst”, medan stadsarkitekt Wegelius kräver villkor med att det skall målas i ”puolukka”. Hur går detta ihop?
5. I anvisningarna för att söka bygglov krävs vid avvikelse från stadsplan stadsstyrelsens dispens, vilket beräknas fördröja tiden för erhållande av bygglov med två och en halv månad. Mig veterligt föreligger ingen dispens från stadsstyrelsen i ärendet, trots att man på tre punkter gjort undantag från stadsplanen.

Undertecknad har efter inlämnat besvär till Ålands förvaltningsdomstol tyvärr tvingats konstatera att förvaltningslagen ej tillåter att man i ett nämndeärende besvärar sig enbart på grund av att man är skriven i kommunen, vilket är mycket märkligt. Förvaltningsdomstolen finansieras med skattemedel, men ”du och jag” som skattebetalare har ingen rätt att använda oss av densamma om inte ärendet gäller ”din egen tröskel”.
Bara att hoppas att staden besvärar sig för att rädda byggnadsnämndens framtida funktion, i och med att förvaltningsdomstolen kommer att kräva att hörntomten Nygatan/Strandgatan omedelbart återställes till sitt ursprungliga skick, efter det att ett godkänt besvär lämnats in. Och det finns några, förutom staden, som har möjlighet att besvära sig.

Reportaget i pressen 16.07.2010 med entreprenörerna var onödigt ”snyftigt”. Satsar man pengar innan tillstånd beviljas får man ta smällen om och när den kommer. I bygglovet står dessutom att byggherren svarar för att tomten återställes i sitt ursprungliga skick utifall tillståndet hävs, med andra ord inte arrendatorn. Byggherre är Gesco Ab. Varför och hur ”kan man satsa sin privatekonomi” innan tillståndet är klart? Vad står bakom? Såväl arrendatorn som vd Johan Lindberg uttrycker ”sin förvåning över motståndet man mött”.
Men, hallå! Det gäller ett K-märkt kvarter, och nämn en annan stad som ”stänger igen” sina kulturkvarter! Det handlar en gång för alla inte om att Korv-Göran kommer till stan.

Harriet Tuominen skriver en ledare i ärendet, 16.07.10. Till att börja med kritiserar hon opinionen mot beslutet på ett direkt kränkande sätt. Hon benämner oss bland annat som ”de mest högljudda”.
Är det så media skall uppmuntra det fria ordet? Nej, det påminner snarare om Nyans ”systertidning” i gamla Sovjet, Pravda. Men, trots min irritation över Harriet Tuominen skall jag besvara hennes frågor vad beträffar ”om innergården blir mindre mysig om den skyddas för vindar från nordost”? För det första handlar det om att det är ett torg och inte en innergård, och Lilla torget skall vara helt öppet mot hörnet Strandgatan/Nygatan för att hälsa alla spontana besökare ”välkommen in”.
På torget skall man känna den öppenhet man gjort när man tittat ner mot Slemmern, och på alla människor som traskar längs Nygatan. De som idag, sedan ”lådan” slogs upp, sitter med näsan mot norr möts av en stor röd ladugårdsvägg, utan så mycket som ett fönster. Det är ett tyckande, men såsom undertecknad med en byggteknisk utbildning kan jag bara konstatera, huset ser för j-t ut!

Stadsplanen är från 1996! Kvarteret är helt annorlunda idag jämfört med då, i positiv bemärkelse. Givetvis bör stadsplanen revideras till en modernare och stabilare tappning, kanske staden till och med borde tvångsinlösa/köpa hela hörntomten för att säkerställa torgets framtida öppenhet ihop med en utvecklad Nygata, och därmed också säkerställa en av de platser i Mariehamn som har flest besök av turister.

Calle Greiff

Kommentar: Nya Åland kommer naturligtvis att följa upp frågan om Korv-Göran och bygglovet, som vi hittills i sommar ägnat stor uppmärksamhet på nyhetsplats. Benämningen ”högljudda” är inte kränkande, utan används bara metaforiskt om de debattörer som varit mest kritiska och fått stor synlighet. Utöver det säger ordet ”högljudd” inget om kritikern eller kritiken i sig. red.