DELA

Hur blir det med avfallsplanen?

Överlämnar bifogad insändare och anhåller samtidigt om att tidningarna utreder en angelägen fråga:
Var ligger den landskapsomfattande avfallsplanen?
– Landskapsregeringen tillsatte i april en arbetsgrupp med uppgift att revidera den landskapsomfattande avfallsplanen.
– Arbetsgruppen som leds av miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson beslöt den 23.10 att avsluta sitt arbete!
– Kommittémedlemmen Jan Westerberg har offentligt redogjort för sin reservation mot kommitténs förslag, men var ligger själva slutrapporten?
– Arbetsgruppens ordförande meddelar att hon inväntar överläggningar med miljöministern innan rapporten ges offentlighet!

Tänker ordföranden göra ändringar i en rapport som arbetsgruppen lämnat ifrån sig för sex veckor sedan? Tänker ordföranden vid föredragning av rapporten konstatera att hon inte mera intar samma ståndpunkt som när hon fungerade som ordförande i arbetsgruppen? Varför för hon överläggningar med sin förman nu, när hon kunde ha varit i kontakt med miljöministern hela tiden som arbetsgruppens arbete?
– Miljöministern anger å sin sida att hon vill uppnå politisk förankring innan innehållet ges offentlighet, varefter arbetsgruppens slutrapport sänds på remiss till kommunerna och till andra berörda instanser och rapporten kommer slutligen, med remissvaren och reservationen från stadens miljöchef som bilagor, att fastställas som en reviderad landskapsomfattande avfallsplan för att gälla från 01.01.2010 !

Detta strider mot EU:s krav på öppenhet, offentlig insyn, samrådsförfarande och genomskinlighet. Förfarandet strider uttryckligen mot stadganden i § 8, gällande en landskapsomfattande avfallsplan:
”När frågan om att uppgöra en avfallsplan har väckts skall detta meddelas så att den som berörs har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planeringen och om förfarandet för deltagande och bedömning. Informationen skall ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse.”

Med vänliga hälsningar,

Carl-Gustav Flink