DELA

Hur är det, Jerker Örjans?

Genmäle till Jerker Örjans insändare i tidningen 18.6.2018

Varför håller du på med dessa osanna påståenden om Pommerdockans upphandling? Så här är det och så har det hela tiden varit:

1. Upphandlingen gjordes av en av stadsstyrelsen tillsatt och därtill befullmäktigad kommitté som hade till uppgift att förverkliga stadsfullmäktiges flerfaldiga beställning av en docka till Pommern. Kommittén hade två medlemmar från staden, två från sjöfartsmuséet och två från hamnbolaget. Därtill en adjungerad medlem från landskapet. Mariehamns hamn Ab är inte som bolag part i upphandlingen.

2. På basen av en konstruktion från en ingenjörsfirma i Åbo begärdes via EUs sökmotor HILMA den 22.8.2016 in anbud. Texten i den anbudsförfrågan har tydligen JÖ läst. Anbuden var i förhållande till budget för höga varför en ny anbudsomgång startade under hösten. Den andra anbudsomgången offentliggjordes 30.12.2016 via EUs sökmotor HILMA. I den gavs möjlighet åt anbudsgivare att inom ramen för projektets kvalitets- och hållfasthetskrav inkomma med egen konstruktion på dockan. Den upphandlingstexten har tydligen JÖ inte läst! Två anbud inkom, ett på den ursprungliga konstruktionen och ett på en annorlunda konstruktion. Anbuden höll sig nu inom budget så stadsstyrelsen kunde besluta om tecknande av kontrakt med den anbudsgivare som hade det något lägre anbudet.

Sålunda är dockan helt och hållet stadens eget projekt. Den andra EU-upphandlingen möjliggjorde för alla anbudsgivare att föreslå från ursprungskonstruktionen avvikande lösningar. En sådan byggs nu och beräknas stå klar i december 2018.

Roger Jansson

Den tidigare stadskommitténs ordförande