DELA

Hur Åland blir bäst på barn

För drygt en vecka sedan delade en politiker i lagtinget med sig av en idé om att Åland kunde bli den bästa platsen i världen för barn. Rädda Barnen på Åland delar visionen om en värld där barns och ungas mänskliga rättigheter respekteras och skyddas. Åland har alla förutsättningar att bli bäst, men det återstår en del arbete.

Konventionen om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen eller Barnrättskonventionen, är lag på Åland sedan 1991. I den finns barns och ungdomars rättigheter till omsorg, skydd och delaktighet samlade. Alla 41 rättigheter i konventionen är lika viktiga och gäller för alla personer under 18 år. Fyra grundprinciper hjälper oss att förstå de övriga. De grundläggande rättigheterna är barns rätt till icke-diskriminering, rätt att komma till tals och få sin åsikt tagen på allvar, att barnets bästa ska komma i det främsta rummet och att alla har rätt till liv och utveckling.

Barn och ungdomar ska känna till sina rättigheter och kunna använda dem där de bor, på dagis, i skolan och på sin fritid, men också när de har kontakt med myndigheter och domstolar. Det betyder att Barnkonventionen ska beaktas på olika nivåer i samhället, inom offentlig, privat och tredje sektor.

Det finns flera metoder för att se till att barn och ungas verklighet och rättigheter tas i beaktande av vuxna beslutsfattare. FN:s barnrättskommitté rekommenderar att metoden barnkonsekvensanalys används systematiskt. Metoden kan användas på alla nivåer i samhället t.ex. när lagar stiftas, handlingsprogram, planer och rutiner utvecklas, och om nedskärningar ska göras. Det är en metod som hjälper till att synliggöra normer i organisationen och skapa arbetsrutiner där barn och ungas åsikter tas hänsyn till oavsett kön, ålder, funktionsvariation och etnicitet. Den fungerar också som ett stöd för personer i beslutsfattande position att arbeta med barn i fokus och med den juridiska principen om barnets bästa, det vill säga att arbeta med barnrättsförvaltning.

Rädda Barnen på Åland träffar idag många barn, ungdomar och vuxna genom våra olika verksamheter och kurser. Vi ser att det fortfarande finns behov av att stärka kännedomen om Barnkonventionen och att barn och unga inte känner till vart de kan vända sig när deras rättigheter kränks. För att komma vidare krävs politisk vilja, resurser och kunskap. Vi kommer att fortsätta jobba för att stärka kännedomen om barns mänskliga rättigheter tillsammans med barn och unga, och beslutsfattare.

Ju fler barnrättskämpar vi blir desto bättre plats blir Åland.

Styrelsen för Rädda Barnen på Åland r.f.