DELA

Höjda avgifter inte svaret

Det är med stor glädje och tillfredsställelse jag noterar att ÅHS ekonomi är under kontroll och att styrelsen den sista juli kunde dra andan eftersom prognosen för sista december 2013 är ett överskott på 1,5 miljoner euro.
Det är också värt att påpeka att läget på den geriatriska kliniken förefaller att ha stabiliserats. Ett gott utvecklingsarbete har gjorts och en anpassning av arbetsstyrkan har skett. Att rekryteringen av sjukskötare är bättre i nuläget än man förväntade sig tidigare i år kan vara ett tecken på att strukturomvandlingen lyckats och att arbetet på geriatriska kliniken upplevs som intressant och positivt.

Beslutet att anpassa antalet sekreterare till de ekonomiska förutsättningarna har också genomförts. Flera andra beslut om förändringar i verksamheten har verkställts. Många av förändringarna har varit negativa för de anställda och den snabba takten på förändringsarbetet frestade ytterligare på de anställdas välmående och trivsel. Men lagtingets krav på inbesparingar var stora och krävande. Själv är jag överraskad över de snabba och goda resultaten. Mitt intryck är att ÅHS, som nu har en helt ny ledning, är en organisation där de flesta nu drar åt samma håll och kostnadsmedvetenheten är utbredd.
Min efterträdare på posten som styrelseordförande, Mia Hanström är en processinriktad, klok och demokratisk ledare. Jag är övertygad om att ÅHS under hennes ledning kommer att utveckla samarbetet inom organisationen och att förändringsarbetet fortsätter.

Det är nämligen så att, trots goda resultat just nu måste förändringsarbetet fortsätta även om det sker i ett lugnare tempo. Kostnadsökningarna måste ersättas av ökad produktivitet, det vill säga ÅHS måste utföra nuvarande arbete och nytt arbete med marginellt ökande kostnader. Det kan innebära organisatoriska förändringar som förbättrar patientflödena. Det kan gälla vilken vård som det offentliga ska ansvara för att vad de privata aktörerna erbjuder. Listan på nya sätt att tänka kan göras lång.

Det man däremot inte kan göra för att balansera ÅHS ekonomi är att öka avgifterna. För det första är avgifternas andel av intäkterna blygsam. Kostnaderna för avgiftshanteringen känner knappast någon till. Det är inte heller hållbart att tänka sig att ökade kostnader inom ÅHS skulle kunna balanseras med ständigt stigande avgifter. Det känns helt absurt. Den allmänna hälso- och sjukvården är en gemensam angelägenhet som vi solidariskt finansierar genom att betala skatt. Att de som är sjuka eller behöver konsultera hälso- och sjukvården ska ”beskattas” särskilt med ständigt stigande avgifter undergräver hela idén med att hälso- och sjukvård ska alla få enligt behov inte beroende på om man har råd.

ÅHS avgifter avviker från övriga Norden genom att vi tar avgifter av barn och ungdomar som besöker ÅHS. Socialdemokraterna vill att dessa barn och unga ska ha rätt till avgiftsfria ÅHS besök. Det får inte vara så att någon förälder som oroar sig för sitt barns hälsa avstår att besöka ÅHS på grund av ekonomiska överväganden. Man ska komma ihåg att alla som arbetar, också lagtingets ledamöter har tillgång till avgiftsfri företagshälsovård. En förmån som utgår från att det är viktigt att alla i arbetslivet hålls friska och motiverade för att arbeta.

Att balansera kostnadsökningarna inom ÅHS med höga avgifter för barn och unga och andra grupper vars inkomster är oföränderligt små har bara katastrofala följder, både för den enskilda och för ÅHS. Den långsiktiga och hållbara metoden måste vara att få kostnadsökningarna under kontroll genom nya smarta lösningar.
Barbro Sundback (S)