DELA

Hög kunskap krävs för sjöfart

Ett maritimt kluster borde etableras inom sjöfarten för att förbättra konkurrenskraften i framtiden.

Globalt och inom den Europeiska unionen är målsättningen att skapa lika konkurrensvillkor för alla inom den maritima sektorn. Därför borde man skapa ett maritimt kluster av företag, intressenter, finansieringsorganisationer, yrkes- och högskolor samt myndigheter i Finland och i synnerhet på Åland. Detta för att identifiera kommande förändringar inom sektorn. Förändringar ger möjligheter. I och med att den europeiska lagstiftningsprocessen tar tid kan man förbereda sig för dessa nya utmaningar och möjligheter.

Sjöfartens betydelse för Åland är stor. Rederierna och dess kringliggande näringars andel av Ålands produktionsvärden har inte minskat utan istället ökat. Under perioden 2000- 2012 har den totala åländska handelsflottan ökat med nästan 18 % från cirka 830 000 bruttoton (Bt) till över 980 000 Bt och antalet åländska handelsfartyg från 44 till 52 st.

Fluktuationer förekommer mellan åren och den nu sexåriga lågkonjunkturen för sjöfarten ger utslag, men eftersom också annan ekonomisk verksamhet i vårt samhälle samtidigt lidit torde inte de maritima näringarnas reella eller relativa andel av Ålands produktion försämrats särskilt mycket.

Sjöfarten är fortfarande Ålands främsta ekonomiska motor och vårt sjöfartskunnande är globalt efterfrågat och erkänt. En sektor som borde utvecklas systematiskt och hållbart är kunnandet i synnerhet inom vintersjöfarten. Det finns en given marknad för att utveckla de arktiska områdena. Den nuvarande depressionen kommer att ta slut, energikostnaderna kommer att stiga. Därför kommer det att finnas behov av nya företag som är verksamma inom denna sektor. Nya EU-lagar och direktiv är inte uteslutna. Här kunde våra myndigheter vara aktiva och komma med förslag till kommissionen och andra EU-lagstiftare.

Klustret borde också identifiera även andra nischmarknader som kräver specialkunskap. Behoven av kunskap kunde verkställas i våra yrkes- och högskolor. Ett viktig förutsättning är naturligtvis omfattande språk- och IT-kunskaper. Här kunde Åland och Finland ha mycket att ge.

Den globala sjöfarten är en fortsatt växande näring och att Åland och åländskt kunnande är på en världsledande nivå gör det uppenbart att näringen och dess klusterföretag har mycket goda förutsättningar att växa och utvecklas, t.ex. genom att utveckla en grön, miljövänlig åländsk shipping och fartygsservice. Detta förutsätter dock fortsatta insatser också från samhällets sida.

Det nya upplägget för gymnasial- och högskoleutbildningen ger goda möjligheter för Åland att kunna fortsätta producera ett tillräckligt kunskapskapital som motsvarar branschernas internationella krav. Klustret bör också samverka så att man tillsammans kan skapa växtkraft såväl inom Östersjöområdet som globalt. Många exempel på sådan samverkan, som skapat nya och utvecklade innovationer och företagsframgångar, finns i flera av de maritima sammanslutningar som finns både i Skandinavien, i Storbritannien och på den europeiska kontinenten.

Sara Kemetter (S)

riksdagskandidat