DELA

HK agerar i gränslandet

Handelskammarens Affärsplan Åland har blivit föremål för en rad inlägg i den allmänna debatten, vilket vi på handelskammaren är mycket tacksamma för men det krävs dock vissa förtydliganden.

Det ligger i en handelskammares uppgift att agera i gränslandet mellan näringsliv och politik. Affärsplanen skall således ses ur det perspektivet.
Det främsta syftet med affärsplanen är att få igång en diskussion kring en samhällsreform d.v.s. en reform där dagens strukturer omprövas. En diskussion där inte detaljer diskuteras utan där blicken lyfts för att komma bort från de strukturer som i dag enbart medför extra kostnader. Med detta menar vi att vi skall diskutera en ny politisk spelplan. Sedan är det upp till politikerna att agera på den spelplanen.

Handelskammaren har tagit fasta på att Finland har 25 procent offentligt anställda och Åland har 33 procent. I företagssammanhang räcker en sådan uppgift som underlag att starta utredningar.
Dagens politiker har inte missat några större möjligheter att sänka skatten inom dagens system. För att en sänkning av skatterna skall kunna genomföras krävs att hela det offentliga systemet ses över. Detta för att skapa en effektivare förvaltning och ett bättre tillvaratagande av samhällsmedel. Fakta är obestridliga men de politiska värderingarna utgående från dessa måste våra folkvalda göra. Vi tror att kommunreformen skulle vara en bra valfråga 2011.

Den andra frågan som handelskammaren vill lyfta är miljöfrågan, som även den bör diskuteras ur ett strategiskt perspektiv med målet att Åland ska bli en av de ledande aktörerna i världen inom området miljö. Landskapsregeringen bör ta ett huvudansvar för att de rätta förutsättningarna inom bl.a. lagstiftningsområdet skapas för att näringslivet skall kunna genomföra de satsningar som krävs för att möjligheterna inom cleantech-branschen skall kunna tillvaratas.
Utan en ren miljö kommer det inte att finnas förutsättningar för ett Åland i välstånd och därför måste frågan tas på största allvar.

Ålands Handelskammare
Daniel Dahlén