DELA

Hemspråksundervisning är en framtidsinvestering

En central del i liberalernas politik är att ha barn och unga i fokus. Det är också viktigt för mig personligen. Därför reformer i utbildningen som hemspråksundervisning och modern religionsundervisning.
Liberalernas förslag om hemspråksundervisning har väckt intresse och frågor vilket är positivt. Det är vår övertygelse att det är en del av modern undervisning i ett samhälle som är så lyckligt lottat att det talas många språk.

Det finns olika behov när det gäller hemspråksundervisning. För barn och ungdomar som invandrat i skolåldern medför goda kunskaper i modersmålet att det är lättare att tillägna sig svenska. För nyanlända elever är det oerhört viktigt att utveckla och använda sitt modersmål så att både modersmålet och svenskan stärks. En av de knepigaste undervisningssituationerna ett barn kan ställas inför är att börja skolan och därmed lära sig läsa på ett främmande språk. Om man varken lär sig sitt modersmål eller svenska tillräckligt bra riskerar man att bli halvspråkig. Halvspråkiga barn och ungdomar riskerar utanförskap.

Liberalerna har bekantat sig med Språkskolan i Uppsala, där ny teknik medför nya möjligheter. Distans- och nätbaseradundervisning möjliggör för både grundskole- och gymnasieelever att få modersmålsundervisning i ett 50-tal olika språk. Det konceptet kunde vara en väg för åländska barn och ungdomar.
Katrin Sjögren
ordf, Liberalerna