DELA

Heltid behövs för landskapsläkare

Jörgen Erlund påstår i en insändare i Nya Åland den 6 september att en halvtidstjänst är tillräcklig för landskapsläkaren. Landskapsregeringen är av en annan åsikt och bedömer att tjänsten som landskapsläkare fortsättningsvis ska vara en heltidstjänst.
Landskapsläkaren är byråchef för hälso- och sjukvårdsbyrån och är i den egenskapen ansvarig för landskapsregeringens arbete på det hälso- och sjukvårdpolitiska området. Ett område som är både omfattande och komplext. Till tjänsteuppgifterna hör bland annat att ansvara för landskapsregeringens utvecklingsarbete inkl. lagstiftning på området, utöva tillsyn över hälso- och sjukvården i landskapet, ansvara för utvecklandet av samverkan mellan hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, ansvara för hälso- och sjukvårdens beredskapsplanering, handlägga ärenden enligt smittskyddslagstiftningen samt bevaka och handlägga EU-ärenden inom ansvarsområdet.

Till tjänsten hör även att handlägga ärenden enligt överenskommelseförordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland. Överenskommelseförordningen innebär att Åland förpliktat sig att sköta de förvaltningsuppgifter som i riket i ankommer på regionförvaltningsverken. Med stöd av överenskommelseförordningen handlägger landskapsläkaren patientklagomål och deltar tillsammans med hälsovårdsinspektören i tillstånds- och tillsynsarbetet gällande drygt 100 personer verksamma inom den privata hälso- och sjukvården i landskapet.
Carina Strand
Avdelningschef,
Social- och miljöavdelningen